login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Urząd Miejski - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA ZA 2019r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA ZA 2019r.

 

I.W zakresie inwestycji, projektów inwestycyjnych i infrastruktury miejskiej:

* Wybudowano  Centrum medyczne dla regionu Chojnowa oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny na wyposażenie placówki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła  6 388 375, 88 zł.

* Zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Reymonta wraz z zagospodarowaniem terenu. Kompleksowo wyremontowano wnętrze szkoły, wymieniono sieć kanalizacyjną, deszczową i sanitarną, wykonano nową aranżację podwórka wraz z częściową wymianą ogrodzenia. Boisko szkolne wyczyszczono, odnowiono ogrodzenie. 

* Rozebrano budynek przy Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Reymonta).

* Wyremontowano łazienki w Szkole Podstawowej nr 3.

* W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2019:

- zakupiono 374 szafki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3,

- wykonano i wyposażono salę do nauki języków obcych w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego.

* Przebudowano ul. Matejki wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej.

* Przebudowano chodnik przy ul. Wyspiańskiego.

* Wyrównano i utwardzono kruszywem ulice Bielawską, Leśną, Różaną, Tulipanową, Kusocińskiego
i Fabryczną; w tym celu zakupiono 350 t. kruszywa bazaltowego. 

* Złożono dwa wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące przebudowy dróg ul. Jerzmanowickiej i ul. Asnyka. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej zadań przeznaczonych do dofinansowania.

* Uzgodniono i uzyskano decyzję na przejście przez teren zamknięty PKP rurociągiem z Konradówki do stacji uzdatniania wody w Chojnowie.

* Wykonano projekt zasilania studni głębinowych wraz z modernizacją sieci zasilającej oraz sterowaniem pomp ujęć wody w Konradówce.

* Wyłoniono wykonawcę zadania związanego z budową rurociągu przesyłowego wody z ujęć w Konradówce do stacji uzdatniania wody w Chojnowie.

* Zlecono opracowanie i uzyskanie pozwoleń na budowę sieci wodno – kanalizacyjnych ul. Leśnej i Wrzosowej.

* Rozliczono zadanie dot. budowy Otwartej Strefy Aktywności – OSA na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

* Zamontowano ściankę wspinaczkową na terenie MOKSiR.

* Zamontowano siłownię plenerową wraz z oświetleniem przy ul. Samorządowej.

* Zakupiono i zamontowano kurtynę wodną na chojnowskim Rynku.

* Zamontowano dodatkową kamerę monitoringu miejskiego w Rynku.

* Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Paderewskiego.

* Odnowiono oznakowanie poziome  przejść dla pieszych: 1450 m2 – kolor biały,  1250 m2 – kolor czerwony.

* Przeprowadzono naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltowych dróg miejskich przy użyciu emulsji
i grysów - wbudowano 120 ton materiału.

* Zakupiono 50 t.  soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych zgodnie z zawartym Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legnicy.

* Zakupiono i zamontowano na miejskich drogach 32 znaki drogowe oraz 20 barier na chodnikach w obrębie skrzyżowań: ul. Dąbrowskiego – Niemcewicza -Małachowskiego oraz Wolności – Mikołaja Reja,

* Zakupiono i zamontowano 65 słupków chodnikowych na drogach miejskich (ul. Ściegiennego, ul. Rynek, ul. M. Reja).

* Zakupiono i zamontowano nowe oprawy oświetleniowe (oświetlenie drogowe typu CE) na osiedlu Wyspiańskiego - 61 sztuk, ul. Akacjowa, Lipowa, Rzemieślnicza i Sobieskiego - 32 szt.

* Zamontowano 5 lamp typu Led na wysięgnikach w ciągu ul. Legnickiej w celu doświetlenia przejść dla pieszych.

* Wykonano 14 szt. dodatkowych gniazd elektrycznych na słupach oświetlenia drogowego w celu podłączenia oświetlenia świątecznego (ul. Samorządowa, Bielawska, Kościuszki, Kilińskiego).

* Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawców usług polegających na utrzymaniu terenów zielonych w Chojnowie. Usługę świadczyły 3 firmy w okresie od kwietnia do listopada 2019 r.

* Przeprowadzono przeglądy techniczne placów zabaw; wymieniono uszkodzone elementy ogrodzeń i urządzeń zabawowych.

* Wykonano I etap zabezpieczenia pożarowego Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3.

 

II.W zakresie inwestycji i remontów w sferze komunalnej:

* W budynkach mieszkalnych, w ramach kredytu oraz środków z Funduszu Remontowego, zrealizowano prace remontowe na kwotę 1.046.924,00 zł:

- ul. Kolejowa 7 - remont dachu;

- ul. Witosa 22 – remont dachu;

- ul. Legnicka 38 – remont dachu, elewacji, klatki schodowej;

- ul. Kościuszki 3 – remont dachu;

- ul. Rejtana 10 – remont dachu;

- ul. Komuny Paryskiej 3- remont dachu, spięcie budynku;

- ul. Rynek 7 - spięcie budynku;

- ul. Spacerowa 4  - spięcie budynku, remont dachu i przemurowanie kominów;

- ul. Witosa 24 - przebudowa instalacji gazowej;

- pl. Dworcowy 1 - przebudowa instalacji gazowej;

- ul. Wolności 1-3-5 - wymiana kotła c.o.;

- ul. Piotra Skargi 12-14 – docieplenie stropodachu;

- ul. Kościuszki 27 – remont elewacji;

- ul. Chmielna 21- remont dachu (prace dodatkowe)

* Wymieniono 21 kompletów okien w lokalach komunalnych za kwotę 18.292,00 zł.

III. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony środowiska:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

    - na rzecz najemców 18 lokali przy zastosowaniu obowiązujących bonifikat przy jednorazowej wpłacie ceny
     lokalu i 3 nieruchomości zabudowane  garażami przy ul. Samorządowej i Witosa oraz lokal użytkowy przy
    ul. Kolejowej 11,

    - działkę na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Witosa,

    - na rzecz adaptującego część klatki schodowej, udział przypadający gminie w częściach wspólnych budynku 
    położonego przy ul. Mikołaja Reja 11.

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

    - lokal użytkowy przy ul. Legnickiej 9,

    - 10 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: przy ul. Pogodnej (2 działki), ul. Miłej (2 działki), 
    Radosnej (1 działka) ul. Jana Pawła II  (5 działek),

    - dwie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi   

    położone  przy ul. gen. Władysława Sikorskiego i  ul. Boh. Powstania Warszawskiego,         

* Wydano   1.124    zaświadczenia  potwierdzające  przekształcenie  prawa użytkowania  wieczystego  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w  prawo  własności tych gruntów  oraz 787  informacji o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntów.

*  Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do działki położonej przy ul. Bolesławieckiej.

*  Przygotowano i  przeprowadzono  20  przetargów na sprzedaż  i dzierżawę nieruchomości.

* Zawarto 7 umów dzierżawy pod ogrody przydomowe i podwórka oraz umowę użyczenia na wiatę śmietnikową przy ul. Rejtana dla Wspólnoty  Mieszkaniowej.

*  Zaktualizowano 125 umów dzierżawnych i 8 umów najmu w zakresie czynszów.

* Wydano 7 decyzji na podział działek oraz 19 zawiadomień  o ustaleniu  numerów porządkowych dla  nieruchomości.

* Wydano 12 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu zwrotu

bonifikaty.

* Wydano 32 wypisy i wyrysy i 55 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    miasta oraz  4  postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek pod  względem  zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.

* Podpisano porozumienie w sprawie odszkodowania za grunt zajęty pod chodnik przy ul. Grodzkiej,
w wyniku którego wypłacono odszkodowanie dla osoby fizycznej.

* Gmina na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z mocy prawa nieodpłatnie uzyskała prawo własności działki nr 382/1 o powierzchni 416 m2 przy ul. Staszica 1.

*  Wydano  14  decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz przeprowadzono 20 oględzin drzew w związku
z zamiarem ich usunięcia przez osoby fizyczne.

* Przygotowano i podpisano umowę na przekazanie dotacji udzielonej z budżetu miasta dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła,  na prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej wraz z konserwacją kamiennych detali architektonicznych budynku  plebani przy ul. Ściegiennego.

* Zakupiono dwa czujniki monitorujące jakość powietrza  na terenie miasta i zamontowano je na budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sikorskiego i MOKSiR przy ul. Małachowskiego. Wyniki dostępne są na stronie miasta i darmowej aplikacji  na urządzeniach mobilnych.

*  Koordynowano akcję „Sprzątanie Świata" na terenie miasta.         

*  Uczestniczono w ćwiczeniach obronnych oraz w treningach zgrywających system wczesnego ostrzegania
i alarmowania o zagrożeniach województwa dolnośląskiego.

*  Uczestniczono w akcji ewakuacji ludności, w związku z zagrożeniem wybuchu ulatniającego się gazu przy ul. Witosa.

*  Wydano 7 decyzji uchylających obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju oraz 11 decyzji nakładających obowiązek świadczeń rzeczowych na rzecz obrony kraju.

* Przeprowadzono akcję kurierską na terenie Chojnowa uruchomioną przez WKU Głogów

IV. W zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie – użytecznych:

* Zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy porozumienia na aktywizację bezrobotnych  w okresach:

14.02.2019 – 31.12.2019               - 11 miesięcy dla 15 bezrobotnych

18.03.2019 - 31.12.2019                - 10 miesięcy dla 10 bezrobotnych

20.05.2019 – 20.07.2019               - 2 miesiące dla 8 bezrobotnych (Program PAI)

Zaktywizowano w ramach tej formy 45 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, będących jednocześnie podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bezrobotni wykonywali pracę w wymiarze  40 godzin miesięcznie, bez zawierania umowy o pracę, w zamian za świadczenie finansowe w wysokości 8,10 zł za każdą przepracowaną godzinę. Część, tj. 4,84 zł (60 %) refundował PUP natomiast pozostała kwota 3,24 zł (40 %) wypłacana była ze środków samorządowych. Od dnia 01.06.2019 r. stawka świadczenia wzrosła do
8,50 zł. Procentowy udział refundacji i kosztów samorządowych nie uległ zmianie i wynosił odpowiednio
5,10 zł - PUP i 4,30 zł - samorząd.

Program Aktywizacja i Integracja obejmujący poza pracą poradnictwo psychologiczne i warsztaty trenerskie ukończyło 8 osób.

* Pracownicy realizowali następujące zadania:

- utrzymanie czystości ulic w mieście,

- sprzątanie w Muzeum Regionalnym,

- utrzymanie porządku na terenach Cmentarza Komunalnego oraz na terenach MOKSiR,

- konserwację i utrzymanie terenów zielonych nieobjętych przetargiem, łącznie z korytem  rzeki Skory, nieużytkami oraz terenami komunalnymi na terenie miasta,

- doraźne naprawy nawierzchni ulic i chodników materiałami z odzysku oraz masą asfaltową na zimno,

- uzupełnienie oznakowania pionowego na ulicach miejskich,

V. W zakresie działalności gospodarczej:

* Przyjęto, przekształcono w formę elektroniczną, podpisano i przekazano do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej 394 wnioski przedsiębiorców, w tym w sprawach dotyczących: 

- wpisów do ewidencji (rozpoczęcie działalności) – 58,

- wykreślenia z ewidencji (zakończenie działalności) – 38,

- zmiany wpisów (zmiana treści wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności) – 298.

* Wydano:

- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- 10  zezwoleń  na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

- 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

* Wygaszono:

- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- 3 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

VI. Z zakresu oświaty i zdrowia:

* Przyznano 41 stypendiów naukowych Burmistrza Miasta Chojnowa oraz 5 nagród sportowych na kwotę 26.600 zł.

* Wydano 161 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów na kwotę 114.873,60 zł.

* Rozpatrzono wnioski i przyznano 9 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli na kwotę 29.100 zł.

* Wydano 7  zaświadczeń  o udzieleniu pomocy de minimis.

* Przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

* Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

* Zorganizowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych.

* Wydano 7 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych w związku z nauką zawodu młodocianego pracownika na kwotę 61.632,32 zł.

* W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" doposażono bibliotekę w Szkole Podstawowej
Nr 3 w nowe książki na kwotę 15.000 zł, z czego pozyskana dotacja z budżetu państwa wyniosła 12.000 zł.

* Otrzymano dofinansowanie w kwocie 82.500,00 zł na realizację zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+";

* Zrealizowano rządowy program wyposażania szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji w wysokości 97.460,13 zł.

* W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowano projekt pn. Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów; całkowita wartość projektu 1.498.952,11 zł.

* W ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Chojnowie zaszczepiono 367 osób – całkowity koszt realizacji Programu w wysokości 20.185,00 zł. poniesiony został z budżetu miasta. 

VII. Z zakresu spraw organizacyjnych i promocji:

* Zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy 13 umów na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych
i staży dla 28 osób.

* Sporządzono 106 wniosków  o refundację części wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, publicznych, społecznie-użytecznych.

* Z archiwum urzędu wystawiono 4 zaświadczenia o zatrudnieniu oraz wydano 5 duplikatów świadectw pracy.

* Przeprowadzono 4 nabory na urzędnicze stanowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

* Przyjęto na praktyki studenckie 6 osób.

* Zawarto umowę z Pocztą Polską S.A. na świadczenie usług pocztowych.

* Podpisano umowę na dozór, konserwację i obsługę kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

* Zawarto umowy na monitorowanie Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego, przeprowadzanie badań lekarskich pracowników oraz na prowadzenie spraw z zakresu BHP.

* Przekazano do publikacji materiały promujące miasto w gazetach: Gmina Polska i Gazeta Wrocławska oraz w wydawnictwach: okolicznościowym CCC Tour Grodów Piastowskich i projektowym Przystanek Dolny Śląsk

* Do lokalnych mediów – prasy, radia, telewizji wysyłano cotygodniowe serwisy informacyjne z zapowiedziami ważnych miejskich wydarzeń.

* Na miejskim portalu internetowym i ekranie w holu urzędu emitowano filmy promujące miasto – profesjonalne produkcje stacji telewizyjnych, filmy z miejskich wydarzeń społecznych, kulturalnych, oświatowych, część z nich emitowana była w lokalnej telewizji DAMI.

Wyświetlano prezentacje z bieżących wydarzeń, zapowiedzi kolejnych, prezentacje aktualnych inwestycji w mieście.

* Na bieżąco prowadzono wpisy na stronach internetowych oficjalnego portalu miejskiego www. chojnow.eu oraz serwisie społecznościowym Facebooku. Wizerunek miasta promowany jest także na aplikacji Instagram.

* Opracowano „Kalendarz imprez 2019" obejmujący wydarzenia organizowane przez jednostki oświatowe, społeczne, kulturalne i sportowe. Publikowany był na miejskiej stronie internetowej, Facebooku i w Gazecie Chojnowskiej.

* Prowadzono system esemesowego powiadamiania czyli Samorządowy Informator SiSMS oraz aplikację „Blisko" na smartfony informując na bieżąco o zagrożeniach i niebezpieczeństwach oraz o imprezach kulturalnych i sportowych.

* Wydano 13 stronicowy kalendarz na 2020 rok z grafiką lokalnej artystki.

* Na sesji nadzwyczajnej nadano Panu Jerzemu Janusowi – dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Chojnowie - tytuł „Zasłużony dla Miasta Chojnowa".

* Samorząd był organizatorem lub współorganizatorem imprez i wydarzeń:

- Ogólnopolski Nocny Maraton Pływania Otyliada;

- wizyta mieszkańców z miast partnerskich Egelsbach i Commentry;

- Noc Muzeów;

- Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego;

- Dni Chojnowa (gwiazdy – Wilki, Weekend). Święto miasta relacjonowane było na żywo przez Radio Plus,
a informacje z obchodów ukazały się również w lokalnych mediach;

- Imieninowe Spotkania Marii, Maryś, Marysieniek;

- IV Zlot Pojazdów Zabytkowych i IV Rajd Ziemi Chojnowskiej;

- Narodowe Czytanie w Rynku;

- 36. Zjazd Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego;

- Święto Niepodległości w Chojnowie;

- jubileuszowe obchody 60.lecia Muzeum Regionalnego i 70.lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej;

- konwent burmistrzów i wójtów powiatu legnickiego.

- Jarmark Świąteczny w Rynku;

VIII. Z zakresu spraw obywatelskich:

* Świadczenia wychowawcze 500 +:

- przyjęto 1.561 wniosków;

- wydano 1.453 decyzji;

- wypłacono 17.881 świadczeń na kwotę 8.910.247,97 zł.

* Dobry start 300 +:

- przyjęto 1.026  wniosków;

- rozpatrzono 982 wnioski;

- przyznano i wypłacono  1.283 świadczenia na kwotę 384.900 zł.

* Dodatki mieszkaniowe:

- przyjęto i rozpatrzono 274 wnioski;

- wypłacono 1.935 dodatków  na kwotę 264.702,74 zł.

* Dodatki energetyczne:

- przyjęto i rozpatrzono 258  wniosków;

- wypłacono 1.247 dodatków  na kwotę 7.839,34 zł.

* Wydano 1.044 dowody osobiste. 

* Wszczęto 11 postępowań administracyjnych o wymeldowanie.

* Sporządzono dla szkół wykazy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

* Zrealizowano 661 spraw związanych z udostępnianiem danych osobowych i wydawaniem zaświadczeń.

* Zaktualizowano 977 danych mieszkańców dot. zameldowania i wymeldowania.

* Aktualizowano stały rejestr wyborców.

* Urząd Stanu Cywilnego:

- sporządzono 321 aktów stanu cywilnego, w tym: 48 aktów urodzenia, 146 aktów  małżeństwa, 127 aktów zgonu;

- sporządzono 87 zaświadczeń, w tym: 80 - do ślubu cywilnego, 7 - do zawarcia związku za granicą;

- załatwiono 5 korespondencji konsularnych;

- wysłano 7 wniosków do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;

- załatwiono 783 wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego;

- wykonano 939 migracji aktów do aplikacji "Źródło";

- wydano 859 odpisów aktów stanu cywilnego.

IX. Z zakresu podatków, opłat lokalnych i księgowości budżetowej:

* Wydano 6.735 decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązania lub ich zmiana oraz 24 decyzje
w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych (rozłożenia na raty, odroczenia, umorzenia)

* Wydano 14 zaświadczeń w sprawach podatkowych i o udzieleniu pomocy de minimis.

* Sporządzono 412 pism i wezwań do podatników oraz do urzędów skarbowych.

* Wydano 11 decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

* Dokonano 1.799 czynności sprawdzających w zakresie deklaracji i informacji podatkowych.

* Wysłano 1.346 upomnień w sprawie zaległości podatkowych.

* Wystawiono 171 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych i 4 wnioski w sprawie rozliczenia 2% wpływów z podatku rolnego, przekazywanych na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz 410 postanowień
o zarachowaniu wpłaty.

* Dokonano 2 zwroty gwarancji ubezpieczenia zapłaty wadium.

* Wysłano 304 pisma i noty z zakresu księgowości budżetowej i realizacji budżetu.

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie