Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta


Naczelnik - Janusz Mikołajczyk
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Józef Kowalski
Inspektor ds. infrastruktury miejskiej Artur Krakowski
Inspektor ds. infrastruktury miejskiej Jerzy Machel
Inspektor ds. zamówień publicznych Joanna Wiszniewska
Inspektor ds. infrastruktury miejskiej Jarosław Świadkiewicz
Zakres Kompetencji

Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta należą sprawy z zakresu:
1/ inicjowania przedsięwzięć zmierzających do nawiązania kontaktów z podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz organami samorządu terytorialnego i gospodarczego,
2/ przygotowywania wniosków dotyczących funduszy pomocowych,
3/ pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych,
4/ inicjowania przedsięwzięć organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój miasta z uwzględnieniem rynku pracy,
5/ planowania strategii rozwoju inwestycyjnego miasta przy współpracy z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi gminy,
6/ przygotowywania, w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ofert inwestycyjnych w celu pozyskania inwestorów,
7/ przeprowadzania w ramach ustawy o zamówieniach publicznych przetargów z zakresu wykonywania inwestycji,
8/ prowadzenia inwestycji i remontów realizowanych przez Urząd, wraz z nadzorem inwestorskim,
9/ prowadzenia spraw w zakresie przekształceń organizacyjno-prawnych jednostek realizujących zadania gminne,
10/ gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz gospodarowania lokalami w tym, przyjmowania, rejestrowania i załatwiania wniosków o przydział lokali mieszkalnych, socjalnych oraz w sprawie zamian,
11/ egzekucji administracyjnej w sprawach lokalowych,
12/ utrzymania porządku i czystości w mieście, utrzymania zieleni miejskiej,
13/ utrzymania we właściwym stanie technicznym dróg gminnych i parkingów,
14/ utrzymania wodociągów i zapewnienia zaopatrzenia w wodę,
15/ utrzymania cmentarzy komunalnych, zapewnienia opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
16/ gazownictwa, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, oświetlenia miejsc publicznych, w tym ulic, placów, mostów i dróg będących z zarządzie miasta,
17/ nadzoru nad działalnością Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
18/ organizacji i nadzoru prac interwencyjnych i publicznych, realizowanych przez Urząd,
w tym prowadzenie spraw osobowych i płacowych,
19/ ewidencjonowania działalności gospodarczej, prowadzenia targowiska miejskiego, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
20/ wykonywania zadań wynikających z prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego,
21/ organizacji ruchu drogowego, w tym nadzoru nad wykonywaniem na terenie miasta krajowego drogowego przewozu osób, koordynacji rozkładów jazdy transportu pasażerskiego, wydawania i kontroli zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami oraz pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami,
22/ zarządzania nieruchomością wspólną i realizacji prawa związanego z własnością lokali,
23/ wyposażania gruntów wchodzących w skład zasobów gminnych w niezbędne sieci uzbrojenia terenów,
24/ podejmowania działań na rzecz promocji miasta w zakresie ustalonym przez organy samorządu miejskiego,
25/ obrony i obrony cywilnej, na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a także rozporządzeń i innych uregulowań prawnych wydanych na podstawie w/w ustawy, m.in.:
a/ opracowanie i nadzór nad realizacją planów:
- zaopatrzenia miasta w wodę,
- funkcjonowania w czasie wojny sieci sklepów, placówek usługowych, żywienia zbiorowego,
b/ tworzenie rezerwy artykułów żywnościowych dla stanów osobowych stanowisk kierowania, jednostek OC oraz jednostek przewidzianych do militaryzacji,
c/ koordynowanie realizacji zadań związanych z wprowadzeniem reglamentowanych form zaopatrzenia ludności,
d/ koordynowanie przygotowań organizacyjno - technicznych i ich realizacji do zapewnienia przejezdności wytypowanych dróg w mieście,
e/ koordynowanie przygotowań przystosowania sprzętu gospodarki komunalnej do odkażania i dezaktywacji,
f/ nadzorowanie przygotowań jednostek podległych w zaopatrzenie się w środki i materiały do zaciemniania i wygaszania oświetlenia,
g/ koordynowanie budowy awaryjnych ujęć wody oraz zbiorników p.poż,
h/ realizowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ludności warunków mieszkaniowych na podstawie przepisów szczególnych,
i/ nadzór nad stanem technicznym budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz nad inwestycjami w tym zakresie
2. Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu "RG".

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie