DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA:

 


Zmiana systemu ogrzewania

przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU NA ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA

Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że trwa program z zakresu ochrony środowiska służący ochronie powietrza, który polega na wymianie pieców i kotłów opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne. Program realizowany jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W dniu 25 lipca 2017 r. uchwałą Rady Miasta przyjęty został regulamin, w którym opisane są warunki dofinansowania.

Wnioskodawca po zrealizowaniu inwestycji wymiany pieca może uzyskać dotację do poniesionych wydatków od 1 stycznia 2017 r., w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

 • dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł
 • dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 7.000,00 zł
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.
 • Dofinansowaniem objęta będzie wymiana wraz z likwidacją systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zamiana na nowoczesne źródła ciepła:

 • kotły gazowe
 • kotły na lekki olej opałowy
 • piece zasilane prądem elektrycznym
 • kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012)
 • OZE- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne
 • podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej.
 • Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem zasilanych paliwami stałymi (węglem brunatnym, kamiennym, antracytowym, koksem, torfem, drewnem, peletem, brykietem).

  O dotację będą mogły się starać:

 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym (właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych),
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).
 • W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: Wnioskodawcy.

  W przypadku najemcy wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości.

  Wnioski o udzielenie dotacji muszą być sporządzone na wzorze wniosku. Po realizacji zadania na podstawie wniosku o wypłatę dotacji i wizji lokalnej przekazane zostaną środki.

  Do dofinansowania kwalifikują się w szczególności koszty:

 • a) przygotowania dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji zadania,
 • b) demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym,
 • c) zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 • d) przyłączy gazowych i energetycznych,
 • e) zbiornika na ciepłą wodę użytkową,
 • f)  zakupu i montażu wkładów kominowych,
 • g) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia,
 • h) zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
 • i) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła
 • j) zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem).
 • Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć takich elementów jak:

 • koszt nadzoru nad realizacją,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawcę.
 • logo (szerokość: 327 / wysokość: 59)

  serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie