DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację zadania inwestycyjnego służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegającego na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/198/17 Rady Miejskiej Chojnowa   z dnia 25 lipca 2017 roku.

 Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 04 czerwca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie lub przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data złożenia wniosku rozumiana jest jako data złożenia ostatecznej poprawki wniosku do Urzędu Miejskiego  w Chojnowie. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa, jest również dostępny w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, pokój nr 13B. Wniosek o udzielenie dotacji dostępny jest tutaj:


wniosek o udzielenie dotacji na realizację zmiany systemu ogrzewania (1.61 Mb)

 

 Oraz pozostałe dokumenty:


oświadczenie o likwidacji źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym (7.37 kb)

pełnomocnictwo (31.83 kb)

zgoda współwłaściciela (37.63 kb)Poniższe warunki Programu pozostają bez zmian.


Zmiana systemu ogrzewania

przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU NA ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA

Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że trwa program z zakresu ochrony środowiska służący ochronie powietrza, który polega na wymianie pieców i kotłów opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne. Program realizowany jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W dniu 25 lipca 2017 r. uchwałą Rady Miasta przyjęty został regulamin, w którym opisane są warunki dofinansowania.

Wnioskodawca po zrealizowaniu inwestycji wymiany pieca może uzyskać dotację do poniesionych wydatków od 1 stycznia 2017 r., w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

 • dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł
 • dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 7.000,00 zł
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.
 • Dofinansowaniem objęta będzie wymiana wraz z likwidacją systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zamiana na nowoczesne źródła ciepła:

 • kotły gazowe
 • kotły na lekki olej opałowy
 • piece zasilane prądem elektrycznym
 • kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012)
 • OZE- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne
 • podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej.
 • Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem zasilanych paliwami stałymi (węglem brunatnym, kamiennym, antracytowym, koksem, torfem, drewnem, peletem, brykietem).

  O dotację będą mogły się starać:

 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym (właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych),
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).
 • W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: Wnioskodawcy.

  W przypadku najemcy wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości.

  Wnioski o udzielenie dotacji muszą być sporządzone na wzorze wniosku. Po realizacji zadania na podstawie wniosku o wypłatę dotacji i wizji lokalnej przekazane zostaną środki.

  Do dofinansowania kwalifikują się w szczególności koszty:

 • a) przygotowania dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji zadania,
 • b) demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym,
 • c) zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 • d) przyłączy gazowych i energetycznych,
 • e) zbiornika na ciepłą wodę użytkową,
 • f)  zakupu i montażu wkładów kominowych,
 • g) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia,
 • h) zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
 • i) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła
 • j) zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem).
 • Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć takich elementów jak:

 • koszt nadzoru nad realizacją,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawcę.
 • logo (szerokość: 327 / wysokość: 59)

  serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie