Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Dodatek dla gospodarstw domowych
 z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła


Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, parter, w pokojach nr 1 i nr 5 do 30 listopada br.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:
- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 - 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
- jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
- gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Wniosek do pobrania:
Wniosek (PDF, 329.90 kb)
Załącznik do wniosku dla osób, których gospodarstwo domowe składa się z większej liczby osób niż 6 (192.78 kb)

Druki dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, parter, obok pokoju nr 5.

Wnioski można składać:
- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP wysyłając do Urzędu Miejskiego w Chojnowie,
- tradycyjnie w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, parter, w pokojach nr 1 i nr 5, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30, wtorek 7:30-16:30, piątek 7:30-14:30.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, parter, pokój nr 1 lub nr 5 i pod numerem telefonu 76-8188-505.

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie