SEGREGACJA ODPADÓW

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów o segregacji odpadów komunalnych. Przypomina również, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie  nieruchomości we własnym zakresie w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych w ilości adekwatnej do ilości powstających na danej nieruchomości odpadów komunalnych, jak również utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  zarówno pojemników, jak również w odpowiednim stanie sanitarnym, i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Odpady należy zbierać w odpowiednich pojemnikach, o ściśle określonym oznakowaniu kolorystycznym dla poszczególnych frakcji odpadów:

 - pojemnik niebieski oznaczony napisem „PAPIER" z przeznaczeniem na odpady z papier, tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru ora z tektury;

- pojemnik zielony oznaczony napisem „SZKŁO" z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szkła oraz szkło;

- pojemnik żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych oraz metali, w tym również odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

- pojemnik brązowy oznaczony napisem „BIO" z przeznaczeniem na bioodpady roślinne;

- pojemnik czarny z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane, tzw. zmieszane.

Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, innych osób oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń. Muszą one również zostać czytelnie oznaczonew widocznym miejscu, adresem nieruchomości.

Odpady, które zostały  niewłaściwie posegregowane zostaną odebrane w najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych, określonym w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na internetowej stronie Urzędu Miejskiego w Chojnowie  chojnow.eu  ->  zakładka Gospodarka odpadami -> Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

W roku 2021 na terenie Miasta Chojnów dla nieruchomości zamieszkałych obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 zł/os. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z Uchwałą nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r. obowiązujące od 1 września 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  może zostać naliczona w podwyższonej wysokości ,tj 56,00 zł / os dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.

Przypominamy również, że umowa na wywóz odpadów komunalnych zawarta z przedsiębiorstwem świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Chojnów nie obejmuje wywozu tzw. odpadów wielkogabarytowych (m.in. mebli, dywanów, sprzętu elektronicznego) oraz odpadów remontowo-budowlanych. Odpady budowlane oraz odpady wielkogabarytowe mogą być nieodpłatnie składowane wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)                          w Chojnowie przy ul. Kraszewskiego 1.

 

Godziny Otwarcia PSZOK-u

wtorki, środy i piątki od godz. 8:00 do 15:00
  czwartki od godz. 10:00 do 17:00
soboty od godz. 10:00 do 15:00Każdy mieszkaniec miasta Chojnowa uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może w ramach tej opłaty dostarczyć do PSZOK bezpłatnie następujące odpady:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali;

3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

6) bioodpady;

7) odpady niebezpieczne;

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

14) zużyte opony;

15) tekstylia i ubrania.

Wszystkie wyżej wymienione odpady mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie do PSZOK-u, w każdej ilości, z wyjątkiem:

1) mebli i odpadów wielkogabarytowych - limit wynosi 8 sztuk na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - limit wynosi 200 kg na mieszkańca w roku kalendarzowym,

3) zużytych opon - limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.


(szerokość: 750 / wysokość: 530)(szerokość: 750 / wysokość: 530)

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie