Gospodarowanie odpadami – stawki i zasady

            Nowe stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują w Chojnowie od 1 września 2020 roku. Wzrost opłaty za odpady związany jest z przemianami, które objęły cały kraj, w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki związane są z obowiązkiem tonażowego rozliczania się gminy z operatorem świadczącym usługę na podstawie umowy. W Chojnowie w wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych została zawarta umowa z konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – EconTrader Sp. z o.o., ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice, Członek Konsorcjum – EkoPartner Recykling sp. z o.o., ul. Zielona 3, 59-300 Lubin, Członek Konsorcjum – Remondis Legnica sp. z o.o., Legnicka 14, 59-216 Kunice.

            Gminy przejęły odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi, dysponując pieniędzmi na pokrycie kosztów, które pochodzą od właścicieli nieruchomości. Mają także obowiązek wyboru podmiotu zajmującego się zbiórką, transportem i zagospodarowaniem odpadów. Gmina Miejska Chojnów w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki zawarła umowę z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odebrane odpady są transportowane do instalacji znajdującej się w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej 1.

            Zawarta została również umowa na usługę prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie. Zgodnie z rządową ustawą każdy ma obowiązek segregacji odpadów, a sam system musi się samofinansować i bilansować. Samorząd nie może do systemu dokładać ani na nim zarabiać. 

            Ustawa o czystości i porządku w gminach przewiduje górne granice opłat za odpady. Nowa maksymalna stawka przy rozliczeniu od osoby wynosi 38,38 zł. W stawkach rocznych widoczny jest podział na Polskę zachodnią i wschodnią. Najbardziej obciążeni kosztami za wywóz są mieszkańcy województwa dolnośląskiego,  śląskiego  oraz wielkopolskiego.

            Zarówno Miasto Chojnów, jak i jego mieszkańcy są zobligowani do wykonywania swoich odrębnych obowiązków. Brak ich wykonywania wiąże się z pogłębiającymi się ogólnopolskimi i ogólnospołecznymi trudnościami, a są to: rosnąca masa odpadów komunalnych, spalanie odpadów w  paleniskach domowych, śmiecenie, podrzucanie odpadów, obecność odpadów „nietypowych", brak segregacji, pojawianie się tzw. dzikich wysypisk… Wszystkie te nawarstwiające się problemy przekładają się na finanse. Nie składanie deklaracji ze strony wszystkich mieszkańców (osoby omijające system śmieciowy i niepłacące za odpady komunalne przyczyniają się do wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami, ponieważ ich  koszty  ponoszą inni), niewystarczające wpływy na pokrycie kosztów systemu czy brak funduszy na dodatkowe aktywności związane z ochroną środowiska wpływają na całokształt machiny potocznie nazywanej „podatkiem śmieciowym". Opłata tonażowa jest zależna od kwoty za tonę odpadów. W Chojnowie obowiązuje stawka 28 zł od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka wynosi 56 zł na miesiąc od jednej osoby — informuje Uchwała Nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Korzystając z możliwości przewidzianej przez ustawodawcę, miasto Chojnów wprowadziło zwolnienie z części opłaty podstawowej dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują odpady w kwocie - 2 zł od osoby.

 

Kwoty obowiązujące za odbiór i transport odpadów w Chojnowie wynoszą:

 

1.      Odbiór i transport odpadów zmieszanych: 237,60 zł brutto

2.      Odbiór i transport odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych : 1080,00 zł brutto

3.      Odbiór i transport bioodpadów: 1350,00 zł brutto

4.      Odbiór i transport odpadów ze szkła: 1080,00 zł brutto

5.      Odbiór i transport odpadów z papieru i tektury: 1350,00 zł brutto

6.      Odbiór i transport przeterminowanych leków: 10.080,00 zł brutto

 

Przeterminowane leki można zostawiać w wyznaczonych punktach: w Aptece Pharmaland Intermarche ul. Kilińskiego 42, Przychodni Rejonowej - przy rejestracji ul. Legnicka 12 oraz PSZOK.

 

Kwoty obowiązujące za zagospodarowanie odpadów  wynoszą:

1.      Zagospodarowanie odpadów zmieszanych – 572,40 zł brutto

2.      Zagospodarowanie tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych – 441,94 zł brutto

3.      Zagospodarowanie papieru i tektury – 214,27 zł brutto

4.      Zagospodarowanie szkła – 23,76 zł brutto

5.      Zagospodarowanie bioodpadów – 309, 55 zł brutto

6.      Zagospodarowanie przeterminowanych leków – 5400, 00 zł brutto

 

            Gospodarka odpadami to swoiste wyzwanie dla miasta i jego mieszkańców. Zrównoważony system gospodarowania odpadami należy sukcesywnie WSPÓLNIE budować. Zarówno miasto, jak i jego mieszkańcy mają obowiązki, których wypełnianie zmniejsza problemy związane z zagadnieniem globalnym, jakim jest, coraz większa ilość śmieci, w przestrzeni lokalnej.

            Eksperci proponują jasne rozwiązania. Przede wszystkim nie śmiecić i segregować odpady. To automatycznie będzie generować mniejsze koszty, gdyż zmniejszają się wydatki na sprzątanie porzuconych odpadów oraz ponowne sortowanie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w instalacji komunalnej. Obniżenie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kosztów usuwania porzuconych śmieci ma  wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ponoszonej przez mieszkańców miasta. Na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, jaką ponoszą mieszkańcy, wpływa wiele czynników, w tym to, ile wytworzymy odpadów, czy będą one prawidłowo posegregowane oraz jak często będą odbierane. Wszyscy mamy realny wpływ na wysokość ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prawidłowa segregacja odpadów powinna odbywać się już w miejscu ich powstawania, czyli w naszych domach.

            Miasto zachęca do skorzystania z dostępnej dla mieszkańców Chojnowa darmowej aplikacji „Kiedy śmieci" z harmonogramem odbioru śmieci, która nie tylko informuje o terminach, ale także wpływa na  pogłębienie świadomości w zakresie segregacji odpadów przez mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie