STANOWISKA SAMODZIELNE

 

Informatyka - tel.(0-76)81 86 683
Specjalista ds. informatyki

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. informatyki należy w szczególności:

1/ nadzór nad systemem komputerowym działającym w Urzędzie:
- zabezpieczenie właściwej eksploatacji sieci komputerowej,
- rozwijanie sieci komputerowej - instalowanie nowych stacji roboczych,
- zabezpieczanie bazy danych - sporządzanie kopii bezpieczeństwa,
2/ szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów oraz stosowania używanych programów,
3/ obsługa dostępu Urzędu do sieci Internet:
- obsługa poczty elektronicznej,
- umieszczanie w Internecie informacji dotyczących miasta i jego promocji,
- wyszukiwanie na bieżąco niezbędnych informacji potrzebnych pracownikom,
4/ nadzór nad systemem ochrony danych osobowych przetwarzanych w sieci komputerowej funkcjonującej w Urzędzie,
5/ nadzór nad wykonywaniem przez poszczególne komórki organizacyjne obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
6/ zamieszczanie informacji dotyczącej miasta w sieci internet, oraz przetwarzanie i aktualizacja materiałów.
Stanowisko przy załatwianiu spraw używa symbolu "SI"
Redakcja Gazety Chojnowskiej
tel.(0-76)81 86 683
Redaktor Naczelny Emilia Grześkowiak


1. Zadaniem samodzielnego stanowiska redaktora naczelnego "Gazety Chojnowskiej" jest prowadzenie wszystkich spraw związanych z wydawaniem "Gazety Chojnowskiej", a w szczególności:
1/ przestrzeganie zasad etyki zawodowej dziennikarza i zasad współżycia społecznego,
w granicach określonych przepisami prawa prasowego,
2/ opracowywanie tekstów do gazety, redagowanie, wpisywanie i korekta tekstów,
3/ opracowywanie planu merytorycznego i układu graficznego każdego wydania gazety,
4/ archiwizowanie kolejnych wydań gazety, zdjęć, klisz fotograficznych, pism i listów skierowanych do redakcji,
5/ przekazywanie obowiązkowych egzemplarzy każdego wydania do zbiorów prasowych Bibliotek Narodowych,
6/ współpraca z Radą Miejską w organizowaniu plebiscytu "Chojnowianin Roku".
Stanowisko przy załatwianiu spraw używa symbolu "GCH".Radca Prawny
Lilianna Konopska (1/2 ETATU)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie