Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia

Inspektor ds. organizacyjnych i kadr Margareta Krześniowska
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych Renata Andreasik
Inspektor ds. oświaty, kultury i zdrowia Mirosława Kamińska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Barbara Kuta

Podinspektor ds. administracyjnych i promocji Katarzyna Burzmińska

Zakres Kompetencji

Do zadań Wydziału Organizacyjnego, Oświaty i Zdrowia należą w szczególności sprawy z zakresu:
1/ organizowania sesji Rady, w tym przygotowywanie materiałów i zawiadomień dla radnych,
2/ organizowania posiedzeń komisji Rady,
3/ protokołowania sesji i posiedzeń komisji Rady,
4/ prowadzenia zbioru i rejestru uchwał Rady,
5/ przekazywania uchwał, zapytań radnych, wystąpień i wniosków Rady odpowiednim wydziałom, jednostkom i Burmistrzowi,
6/ ogłaszania podjętych uchwał na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz przekazywania podjętych uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w "Gazecie Chojnowskiej",
7/ przekazywania podjętych uchwał do organów nadzoru,
8/ obsługi kancelaryjnej Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej,
9/ udostępniania do wglądu zainteresowanym osobom protokołów z sesji Rady Miejskiej oraz protokołów z posiedzeń Komisji ,
10/ współpracy ze szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez miasto oraz nadzoru nad ich funkcjonowaniem,
11/ podział subwencji oświatowej i środków samorządowych dla szkół,
12/ analizowanie planów finansowych placówek oświatowych,
13/ współpracy z Kuratorium Oświaty w sprawach dotyczących prowadzenia placówek oświatowych z terenu miasta,
14/ współpracy z Urzędem Gminy w Chojnowie w zakresie prowadzenia zadań oświatowych,
15/ współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność o charakterze oświatowym,
16/ współpracy ze związkami zawodowymi pracowników oświaty działającymi na terenie miasta, w sprawach dotyczących opracowywania układów zbiorowych i regulaminów płacowych, oraz powoływania dyrektorów placówek,
17/ prowadzenia spraw z zakresu nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom,
18/ tworzenia warunków upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz współpracy
z właściwymi merytorycznie jednostkami,
19/ opracowywania zasad i sposobu organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych,
20/ nadzoru i współpracy z jednostkami upowszechniania kultury,
21/ prowadzenia postępowania związanego z wydawaniem zezwolenia na organizację imprez,
22/ współpracy ze związkami, stowarzyszeniami i innymi jednostkami w organizowaniu imprez okolicznościowych,
23/ nadzoru nad funkcjonowaniem podległych jednostek służby zdrowia,
24/ nadzoru i współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
25/ organizacji:
a/ prowadzenie dokumentacji organizacyjnej miasta i Urzędu,
b/ prowadzenie ekspedycji korespondencji,
c/ zapewnienie czystości i porządku na terenie Urzędu i terenie przyległym,
d/ organizowanie remontów, napraw w budynku Urzędu,
e/ dokonywanie zakupów materiałów biurowych i wyposażenia,
f/ obsługa sekretariatu,
26/ spraw kadrowych i zatrudnienia:
a/ prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miejskiego i dyrektorów
jednostek podległych,
b/ organizowanie szkoleń pracowników Urzędu,
27/ prowadzenie dokumentacji skarg i wniosków,
28/ obrony i obrony cywilnej, na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
a także rozporządzeń i innych uregulowań prawnych wydanych na podstawie w/w ustawy, m.in.:
a/ odwoływanie z urlopów i zakazywanie ich udzielania pracownikom,
b/ zabezpieczenie organizacyjno-techniczne funkcjonowania Urzędu w ramach stanowiska Kierowania i Dotychczasowego Miejsca Pracy, na podstawie regulaminu organizacyjnego na czas wojny,
c/ opracowanie i nadzór nad realizacją planów:
- organizacji i funkcjonowania w czasie wojny muzeów, kin, bibliotek, domów kultury,placówek oświatowych, obiektów sportowych i turystycznych,
- ochrony i ewakuacji ruchomych dóbr kultury oraz zabezpieczenia dóbr nie objętych ewakuacją, także na wypadek konfliktu zbrojnego,
- przekazania i przejęcia obiektów zastępczych do realizacji zadań w zakresie oświaty,
d/ przejęcie pod nadzór i zarządzanie jednostek posiadających dobra kultury resortu
kultury i sztuki,
e/ opracowanie i nadzór nad realizacją planów:
- poszerzania i przekształcania zakładów służby zdrowia,
- formowania szpitali rezerwowych,
- przygotowania zastępczych miejsc szpitalnych.

Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu "OR"

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie