Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1.         ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie  jest  Burmistrz Miasta Chojnowa

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)      listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl. Zamkowy 1

b)      przez adres email: urzad.miejski@chojnow.eu

c)       telefonicznie: 76 506 54 51

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Robert Stańczyk.
Można  się z nim kontaktować w następujący sposób:

a)      listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl. Zamkowy 1
z dopiskiem „IOD"

b)      przez adres e-mail: iod@chojnow.eu

c)       telefonicznie: +48 791 650 517

 

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych) Gminy Chojnów, zadań zleconych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miejską Chojnowa.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne zobowiązujące Burmistrza Miasta Chojnowa do przetwarzania danych osobowych Klientów urzędu. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych  podpisanych 
z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,

c)       podmioty realizujące zadania na zlecenie  Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

 

5.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr.14 poz.67)

 

 

6.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do przenoszenia swoich danych jednak tylko w sytuacjach  opisach w art. 20 pkt. 1 lit. a oraz lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO);

d)      prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

e)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

f)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak tylko w sytuacjach w których została ona przez Państwa wyrażona;

h)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.

 

7.  INFORMACJA O WARUNKACH ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych.

 

Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

 

8.   INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Urząd Miejski w Chojnowie nie wykorzystuje mechanizmów związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. 
 


 


 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie