Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r. (114.40 kb)
 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Chojnów (1.11 Mb)


 

Deklaracja dostępności serwisu chojnow.eu

 

Urząd Miejski w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnowie www.chojnow.eu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-05-25 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Urzędu nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


 

 

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,        
   
 • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,
 • wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Chojnowie
 

Adres: pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
 

E-mail: urzad.miejski@chojnow.eu

Telefon: 76 506 54 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


 

Ułatwienia

 

Strona internetowa www.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 
 • Urząd Miejski w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej. 
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd:

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:
 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Skróty klawiaturowe:

CTRL+U - Menu dostępności 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Arkadiusz Rybczyński, adres poczty elektronicznej mediart@chojnow.biz. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: urzad.miejski@chojnow.eu.


 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1

Do budynku urzędu prowadzą 2 wejścia: 1 wejście główne przeznaczone dla interesantów, do którego prowadzą schody zaopatrzone w poręcze.; 2 wejście znajduje się z tyłu budynku – przeznaczone do celów służbowych.

W budynku nie ma windy.

Dla osób niepełnosprawnych udostępnia się dzwonek umieszczony z lewej strony budynku Urzędu Miejskiego. Interesant niepełnosprawny, który ma zamiar załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Chojnowie powinien nacisnąć dzwonek znajdujący się po lewej stronie budynku i w ten sposób wezwać pracownika urzędu. Pracownik urzędu po wezwaniu może przyjąć podanie/wniosek, a także umożliwić kontakt z pracownikiem danego wydziału lub Burmistrzem Miasta. Spotkanie z pracownikiem lub Burmistrzem odbywa się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Zamkowym 2 (ok. 25m od głównego wejścia do Urzędu Miejskiego), w którym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich oraz winda dla osób niepełnosprawnych.
 

W budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ona również w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W urzędzie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu tej potrzeby. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.


 

Informacje dodatkowe

Do końca 2022 r. zostanie przeprowadzona gruntowna przebudowa strony internetowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

Wystąpiono z wnioskiem do PCPR w sprawie zakupu schodołazu dla osób niepełnosprawnych.
 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie