Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

WYMIANA PIECÓW - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa realizowanych na zasadach określonych w Regulaminie przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku zmienionym uchwałą nr XLV/224/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 września 2021 r., zwanej dalej uchwałą.

1. Składanie wniosków 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 17 kwietnia 2024 r. do dnia 24 maja 2024  r. 

  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
  • za pośrednictwem e-PUP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Chojnowie ePUAP:/3jn9c16bak/skrytka
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu lub um.sekretariat@chojnow.eu

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem e-PUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek należy podpisać elektronicznie Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Data złożenia wniosku rozumiana jest jako data złożenia ostatecznej poprawki wniosku do Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

Wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa, jest dostępny:

  • w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnów

2. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji:

Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:

a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;

b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w uchwale.

Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych określonych w uchwale podlegają odrzuceniu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

Dotacja będzie przyznawana tylko na przedsięwzięcia, które będą realizowane po dniu złożeniu wniosku.

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest zawarcie umowy na dofinansowanie źródła ogrzewania przed rozpoczęciem inwestycji. 

Dotacji nie podlegają koszty związane z wymianą źródła ogrzewania przed dniem zawarcia umowy na realizację inwestycji.

3. Komisja Weryfikacyjna

Burmistrz Miasta Chojnowa odrębnym Zarządzeniem powoła komisję dokonującą weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa, zmienionego uchwałą nr XLV/224/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 września 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa

4. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Po wykonaniu zadania, Dotowany przedkłada Dotującemu wniosek o wypłatę dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. 

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, na podstawie komisyjnego odbioru wykonanego przedsięwzięcia, nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania. Dotacja zostanie przekazana Dotowanemu w ciągu 14 dni od poprawnie złożonego wniosku o wypłatę dotacji. 

Wnioski o wypłatę dotacji należy składać w terminie do 31 października 2024 r.

Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa, jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnowa. 

5. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.


DO POBRANIA:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa (.PDF) // (.DOC)

Wniosek o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa (.PDF) // (.DOCX)

Pełnomocnictwo (.PDF) // (.DOCX)

Zgoda współwłaściciela (.PDF) // (.DOCX)

Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa (4.35 MB, .pdf)

Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa (345.00 KB, .pdf)

Uchwała nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa (237.59 KB, .PDF)

Uchwała nr XLV/224/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa (185.03 KB, .PDF)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie