OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa realizowanych na zasadach określonych w Regulaminie przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku, zwanej dalej uchwałą.


1. Składanie wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 10 czerwca 2021  r.

  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
  • za pośrednictwem e-PUAP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Chojnowie: /3jn9c16bak/skrytka

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem e-PUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek należy podpisać elektronicznie Profilem Zaufanym.

W celu skorzystania z tej możliwości, wystarczy wejść na portale gov.pl lub obywatel.gov.pl i wybrać usługę „Podpisz dokument elektronicznie".

Data złożenia wniosku rozumiana jest jako data złożenia ostatecznej poprawki wniosku do Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa, jest dostępny:

  • w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnów

2. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji:

Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:

a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;

b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w uchwale.

Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych określonych w uchwale podlegają odrzuceniu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Wnioskodawcę  o terminie i miejscu podpisania umowy.

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

3. Komisja Weryfikacyjna

Burmistrz Miasta Chojnowa odrębnym Zarządzeniem powoła komisję dokonującą weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa

4. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Po wykonaniu zadania, Dotowany przedkłada Dotującemu wniosek o wypłatę dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, na podstawie komisyjnego odbioru wykonanego przedsięwzięcia, nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania. Dotacja zostanie przekazana Dotowanemu w ciągu 14 dni od poprawnie złożonego wniosku o wypłatę dotacji.

Wnioski o wypłatę dotacji należy składać w terminie do 31 października 2021 r.

Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnów, jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Plac Zamkowy 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnów.

5. Informacja o środkach odwoławczych

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Uchwała nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa (237.59 kb)

Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa (3.65 Mb)
Druki do pobrania:

  • Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa: Format doc (93.00 kb), Format pdf (193.61 kb)
  • Wniosek o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa: Format doc (23.73 kb), Format pdf (151.54 kb)

(szerokość: 750 / wysokość: 1060)


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie