Rozmowa z Burmistrzem Miasta Chojnowa

m.in. o zrealizowanych i przyszłych inwestycjach w mieście


11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Oznaczało to duże zmiany w życiu wielu ludzi na całym świecie. Mija rok od stale zmieniających się obostrzeń w związku z rozprzestrzeniającym  się wirusem. Jaki był rok 2020 dla Chojnowa?


Burmistrz Jan Serkies - Rok 2020 był bardzo trudny dla wszystkich. Ogłoszony stan pandemii nie został odwołany, ale już teraz mogę podziękować wszystkim osobom, które w tym trudnym okresie pracowały na rzecz drugiego człowieka. Dziękuję Służbie Zdrowia, Przychodni Rejonowej w Chojnowie, Pogotowiu Ratunkowemu, lekarzom i pielęgniarkom służącym naszym mieszkańcom. Dziękuję wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie oraz pracownikom ośrodka Niebieski Parasol. Są to szczególne podziękowania, ponieważ osoby, te narażały własne zdrowie i życie, aby nieść pomoc innym. Muszę podkreślić działania i pracę naszych jednostek oświatowych: Żłobka Miejskiego, Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. Wszystkie placówki bardzo dobrze realizowały program. Pochwalić należy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Egzamin klas ósmych wypadł bardzo dobrze, średnia w mieście była bardzo wysoka, a w Szkole Podstawowej nr 4 powyżej średniej krajowej. Zarówno dyrekcja, jak i nauczyciele wykazali się bardzo dużą aktywnością. Również pracownicy przedszkoli oraz żłobka pomimo tak trudnego czasu  z zaangażowaniem wypełniali swoje obowiązki. Podziękowania składam również na ręce Policji, Straży Pożarnej oraz pracownikom innych jednostek podległych. Dziękuje także pracownikom Urzędu Miejskiego. W tym trudnym okresie urząd był otwarty dla mieszkańców oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, który jest ważny zarówno dla petenta, jak i urzędników. Dziękuję  mieszkańcom za wyrozumiałość i przestrzeganie zaleceń sanitarnych.Jakie były najważniejsze inwestycje w 2020 i czy udało się je zrealizować?


J.S. - Udało się  zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia. Największymi inwestycjami były „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie" oraz "Przebudowa Drogi Nr 104383D - Ul. Asnyka w Chojnowie". Budowa stacji uzdatniania wody z pewnością zapobiegnie przerwom w dostawie wody czy spadkom ciśnienia w kranach. Dzięki tej inwestycji miasto zyskało dodatkowe źródło dostawy wody. Inwestycja wyniosła blisko 3 miliony zł., w miesiącu marcu br. będzie zakończona. Zrealizowana została przebudowa ul. Adama Asnyka w Chojnowie. Miasto stało się beneficjentem na rządowej liście dofinansowania remontu dróg w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 i tym samym uzyskało dofinansowanie w kwocie ponad 495.429,90  zł. Całość inwestycji wyniosła 725.700,00  zł. Wykonane zostały także inne inwestycje w sferze infrastruktury komunalnej. Zleciliśmy i otrzymaliśmy również projekty techniczne, które będziemy urzeczywistniać w kolejnych latach.


Jakie inwestycje czekają Chojnów w tym roku?
 

 

J.S. - Obecnie kontynuujemy realizację inwestycji „Budowa terenu rekreacyjnego – skateparku i pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury". Trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy tego przedsięwzięcia. Będziemy składać wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Sportowa Polska – programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021. Również zwrócimy się do pana Marcina Chludzińskiego Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. oraz Fundacji KGHM Polska Miedź z prośbą o dofinansowanie. W tej chwili trwa realizacja budowy oświetlenia przy ul. Legnickiej i ul. Andersa. Kolejną inwestycją będzie „Przebudowa ulicy Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingu i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego…" od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do wiaduktu kolejowego. Jak tylko otrzymamy pozwolenie na budowę, ogłosimy przetarg na „Budowę sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśnej i Wrzosowej". W planach mamy również „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami sieci wodno - kanalizacyjnej dla planowanego zespołu domków jednorodzinnych przy ulicy Sikorskiego". Przed nami także modernizacja oczyszczalni. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożymy wniosek o dofinansowanie modernizacji ulicy Jerzmanowickiej. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie  trzech inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego tj. na ulicę Jerzmanowicką, Bielawską oraz Skatepark i Pumptrack. Gmina Miejska Chojnów zgłosiła w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 następujące projekty  Adaptacja dworca autobusowego w Chojnowie na budowę Centrum Przesiadkowego łączącego linię transportu kolejowego i drogowego wraz z budową parkingu dla samochodów osobowych", „Budowa Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Chojnowie" (dawna siedziba SP3) oraz „Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnej linii kolejowej nr 316 relacji Chojnów - Złotoryja". Oprócz tego będą przeprowadzane prace remontowe w przedszkolach oraz planujemy powstanie nowych placów zabaw.


W lutym br. przeniesiony został Urząd Stanu Cywilnego z ul. Kilińskiego na Plac Zamkowy, jaki był powód?


J.S. - Zmianę lokalizacji USC zaplanowano już kilka lat wcześniej. Zakładaliśmy, że śluby będą odbywać w Muzeum Regionalnym. Dlaczego? Ponieważ jest to obiekt piękny i wyjątkowy w naszym mieście. Dawny zamek Piastów legnicko – brzeskich jest miejscem doinwestowanym z dużym parkingiem na Placu Zamkowym. Myślę, że śluby w muzeum będą wpływać na zainteresowanie tym obiektem. Wykorzystaliśmy jedno z dużych pomieszczeń w bibliotece na dwa biura i małe archiwum. Ich cechą jest przede wszystkim funkcjonalność. Trzeba też podkreślić, że został rozwiązany problem osób niepełnosprawnych. USC przy ul. Kilińskiego nie był odpowiednio przygotowany dla osób niepełnosprawnych, a przy bibliotece jest podjazd. Zmniejszamy także koszty utrzymania urzędu. Brak parkingu, parkowanie po obu stronach ulicy Kilińskiego również nie jest bezpieczne.


 A co z życiem kulturalnym w naszym mieście?


J.S. - Zapewniam mieszkańców, że w momencie, kiedy będzie taka możliwość, ruszymy z całym cyklem imprez, które odbywały się przed pandemią koronawirusa. Bardzo się cieszymy, że można już korzystać z Basenu  Miejskiego, który przyniósł straty w 2020 r., na kwotę ok. 660 tys. zł, z racji tego, że nie mógł funkcjonować. W tej chwili odbywają się zajęcia sekcji pływackiej i coraz więcej mieszkańców, także z innych miejscowości regionu, korzysta z tej formy wypoczynku. Od lutego działalność wznowiło Muzeum Regionalne i Kino Kultura. Obie instytucje działają z zachowaniem obwiązujących zasad sanitarnych. Z ich ofertą zapoznać się można na oficjalnej stronie miasta – chojnow.eu. Mamy nadzieję, że już niedługo wszystko wróci do normalności.


 Dziękujemy za rozmowę.  

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie