Informacja dot. możliwości wyłączenia z systemu gospodarowania odpadami

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zamierzają wystąpić z gminnego systemu odbierania odpadów, winni złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską Chojnów.

Brak pisemnego oświadczenia złożonego w terminie do 31 lipca 2022 r. skutkować będzie pozostaniem w zorganizowanym przez Miasto systemie gospodarowania odpadami. Jednocześnie należy podkreślić, że złożenie stosownego oświadczenia skutkować będzie koniecznością spełnienia obowiązku przez właściciela nieruchomości w zakresie zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Kilka ważnych kwestii:
•    oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 lipca 2022 r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnowie)
•    składając oświadczenie, należy dołączyć kopię umowy zawartej z firmą odbierającą odpady
•    indywidualna umowa powinna zapewnić odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych,
tj. odpady zmieszane, metal i tworzywa sztuczne gromadzone w jednym pojemniku lub worku, papier, szkło, bioodpady.

UWAGA! Oświadczenia nie można odwołać do końca trwania umowy zawartej przez Miasto na odbiór, transport odpadów komunalnych, tj. do 30 listopada 2023 r.

Wzór oświadczenia do pobrania:
•    Plik PDF (196.01 kb)
•    Plik DOCX (18.28 kb)

Jak dostarczyć dokumenty?
Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby:
•    pocztą na adres: Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
•    osobiście złożyć w Urząd Miejski w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
•    za pośrednictwem platformy ePUAP.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie