Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Budżet Chojnowa na 2023 rok

 

20 grudnia, na sesji Rady Miejskiej Chojnowa, radni uchwalali m.in. budżet Miasta na 2023 rok. Projekt budżetu przedstawił Burmistrz Jan Serkies:

 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

W oparciu o uregulowania prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych pod obrady dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Chojnowa przedkładam projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok. 

Uchwała budżetowa Miasta Chojnowa na 2023 rok zakłada dochody budżetu w wysokości 70.109.171,50 zł, w tym: 

  • dochody bieżące w kwocie 52.269.119,50 zł 
  • dochody majątkowe w wysokości 17.840.052,00 zł.

 

Jednym z głównych źródeł dochodów w roku 2023 będą dochody własne w kwocie 33.664.578,00 zł, co stanowi 48,02 % dochodów ogółem, w tym m.in. 11.078.820,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 11.767.362,00 zł z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa; drugim znaczącym źródłem dochodów będą subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14.971.455,00 zł, co stanowi 21,36 %  dochodów ogółem. 

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego przewiduje się wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.101.789,00 zł, stanowiącą 8,70 % dochodów ogółem. 

Planowane przychody budżetu w 2023 roku to kwota 6.978.839,34 zł, 

Uchwała budżetowa na 2023 r. przewiduje rozchody budżetowe stanowiące kwotę 520.948,00 zł, z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok stanowi planowany deficyt w kwocie 6.457.891,34 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w kwocie 5.524.927,03 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 932.964,31zł

Planowane dochody i przychody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków niezbędnych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej kwocie 76.567.062,84 zł, w tym:

  • na wydatki bieżące 57.013.115,34 zł,
  • wydatki majątkowe 19.553.947,50 zł.

Wydatki budżetu zostaną przeznaczone m.in. na:

  • oświatę i wychowanie – 24.771.684,84 zł, co stanowi 32,35 % wydatków;
  • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21.799.279,00 zł, co stanowi 28,47 % wydatków;
  • rodzinę – 6.483.378,00 zł – 8,64 % planowanych wydatków;
  • pomoc społeczna 4.313.041,00 – 5,63% planowanych wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok.

 

Planowane wydatki majątkowe na 2023 w łącznej kwocie 19.553.947,50 zł przewidują realizację zadań inwestycyjnych m.in. z zakresu:

Dróg publicznych gminnych na łączną kwotę 3.799.100,00 zł, w tym na:

Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie- 2.976.600,00 zł; (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 2.857.603,97 zł);

- Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie na kwotę 645.500,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 476.323,97 zł);

- Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gen.Maczka w Chojnowie w kwocie 67.000,00 zł;

- Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie - włącznie do istniejącej drogi-ul. Kościuszki w kwocie 110.000,00 zł;

Działalność usługowa - cmentarze- zaplanowano kwotę 170.000,00 zł na:

 – Budowę Kolumbarium na Cmentarzu komunalnym w Chojnowie w kwocie 120.000,00 zł;

- Modernizację kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie w kwocie 50.000,00 zł;

W zakresie oświaty na łączną kwotę 537.886,00 zł, w tym na:

- Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie – 500.000,00 zł;

(zadanie objęte wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 490.000,00 zł oraz środki własne 10.000,00 zł)

- Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie w kwocie -37.886,00 zł;

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 176.000,00 zł 

z przeznaczeniem na „Budowę placów zabaw dla dzieci i młodzieży”;

W zakresie polityki społecznej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego - kwotę 50.000,00 zł;

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na łączną kwotę 13.926.022,00 zł, w tym na:

- Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie 1.710.000,00 zł (zadanie objęte promesą inwestycyjną dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.666.000,00 zł oraz środki własne 44.000,00 zł);

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II – 11.051.550,00 zł (zadanie objęte wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 10.400.000,00 zł oraz środki własne 651.550,00 zł);

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap  (ul. Sikorskiego) w kwocie 228.500,00 zł;

- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa w kwocie 50.000,00 zł;

- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej –  66.100,00 zł;

- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodnej, ul. Radosnej, ul. Miłej  w Chojnowie – 195.700,00 zł;

- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Chojnowie- 205.200,00 zł

- Rewitalizacja Parku Śródmiejskiego w Chojnowie – 418.972,00 zł; (w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich 266.172,00 zł)

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 165.000,00 zł na „Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie”;

W zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 95.300,00 zł, tj. na :

- Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR w kwocie 45.300,00 zł;

- Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską w kwocie 50.000,00 zł;

Ponadto zaplanowano rezerwę na zadania w ramach budżetu obywatelskiego 100.000 zł i rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

 

Niniejszy budżet jest budżetem „skrojonym na miarę” koniecznych do zrealizowania przez miasto potrzeb opartym jednakże o realne możliwości finansowe. 

Proszę o przyjęcie przedstawionego budżetu na rok 2023.

 

Radni, po wysłuchaniu projektu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i po zapoznaniu się z opinią komisji stałych Rady, jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu 20 grudnia, na sesji Rady Miejskiej Chojnowa, radni uchwalali m.in. budżet Miasta na 2023 rok. Projekt budżetu przedstawił Burmistrz Jan Serkies.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie