Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Sprawozdanie 8/2022 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od 01 grudnia 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

*Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, inwestycje, zamówienia publiczne:

- trwają prace związane z realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie”
 z firmą As Roads Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, wartość zadania 1.742.910,- zł, zadanie jest dofinansowane 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- zawarto umowę na opracowanie analizy technicznej opłacalności montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na budynku Basenu Miejskiego, opracowanie wykonała firma ATUM Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu, koszt zadania 3.075,- zł,

- zawarto umowę na roboty budowlane pn. „Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gen. Maczka”, wykonawcą będzie firma Granit Bruk Mirosław Furmanek z siedzibą w Chojnowie, wartość robót to 65.383,73 zł,

- zawarto umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie”, wykonawcą jest „My Wave – Ewelina Matuszkiewicz 
z siedzibą w Mrozowie, termin realizacji - 6 miesięcy, wartość - 1.337.625,-zł, na zadanie Miasto otrzymało promesę z Funduszu Polski Ład na kwotę 1.310.872,- zł, co stanowi 98% wartości zadania,

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na prowadzenie Targowiska Miejskiego,

- wymieniono obrzeża chodnikowe w części chodnika przy ul. Drzymały, wykonawcą była firma Granit Bruk Mirosław Furmanek - wartość robót to 7011,00 zł,

- złożono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, 

- zakończono montaż dekoracji świątecznych.

*Gospodarka komunalna, działalność gospodarcza: 

- przedłużono 7 umów na najem lokali z mieszkaniowych zasobów miasta,

- w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

 - wprowadzono 15 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania – budynki jednorodzinne, 9 deklaracji – budynki wielorodzinne,

- przyjęto i rozliczono 3 wnioski o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta,

- przyjęto i przetworzono 9 wniosków Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, w tym:

- 1 wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,

- 4 wnioski o zmianę wpisu do CEIDG,

- 2 wnioski o zawieszenie wykonywania działalności,

- 2 wnioski o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG,

1 osobie cofnięto zgodę na wykonywanie prac społecznie - użytecznych w związku z Porozumieniem, zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy - Filia w Chojnowie.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

*Gospodarka gruntami, planowanie przestrzenne, nadzór nad drzewostanem:

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 7 lokali mieszkalnych 
z zastosowaniem obowiązujących bonifikat,

- w drodze zamiany pomiędzy Gminą Miejską Chojnów a osobami fizycznymi, Miasto nabyło działki nr 202/19 i 202/24, zajęte pod chodnik w ul. Złotoryjskiej i ul. Piotrowickiej, obręb 3, a osoby fizyczne działkę nr 202/22, położoną przy ul. Złotoryjskiej; zamiana została dokonana bez dopłat z uwagi na równe wartości zamienianych nieruchomości,

    - ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Witosa 32 i ul. Legnickiej 26 oraz nieruchomości zabudowanej boksem garażowym oznaczonej numerem 46/12, położonej przy ul. Dąbrowskiego,

- opublikowano informację o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców w budynkach położonych przy ul. J. Kilińskiego 4, T. Kościuszki 13, I. Paderewskiego 2, Spacerowej 2,

- sporządzono 2 zgody na wykreślenie hipoteki umownej z ksiąg wieczystych lokali mieszkalnych sprzedanych z bonifikatą na rzecz najemców, w związku z upływem 5-letniego okresu od sprzedaży,

- przekazano dokumentację formalno-prawną do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Wojewody Dolnośląskiego, w związku z uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów, 

- wydano 3 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wydano 2 postanowienia opiniujące zgodność projektowanego podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- przeprowadzono 4 wizje w terenie w związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne,

- wezwano Firmę FEERUM S.A. do uzupełnienia wniosku o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew rosnących przy ul. Okrzei 6.

* Zarzadzanie kryzysowe i zadania obronne:

- uczestniczono w comiesięcznym treningu zgrywającym system wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach województwa dolnośląskiego, 

- w dniach 6-9 grudnia realizowano zadania nałożone przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach ćwiczenia pod kryptonimem „Grudzień 2022”,

- wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwrot kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz zapewnieniem podstawowych środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w obiekcie gminnym przy ul. Kościuszki 30,

- zaktualizowano Plan Akcji Kurierskiej Burmistrza Miasta Chojnowa,

- wystosowano pisma do dyrektorów, zarządców oraz administratorów obiektów wielkopowierzchniowych o obowiązku usuwania śniegu i sopli z dachów, odśnieżania chodników - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

- dokonano 37 czynności meldunkowych związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem oraz zarejestrowaniem pobytu czasowego,

- wydano 5 zaświadczeń,

- zrealizowano 8 udostępnień danych osobowych,

- nadano 2 nowe numery PESEL UKR i dokonano 6 zmian już istniejących PESEL na UKR,

- przyjęto 36 wniosków i wydano 40 dowodów osobistych,

- przyjęto 6 wniosków o dodatek węglowy, wypłacono 135 dodatków na kwotę 405.000,- zł

- przyjęto 4 wnioski o dodatek na inne źródła ciepła, wypłacono 12 dodatków na kwotę 16.000,- zł

- przyjęto 39 wniosków o dodatek elektryczny,

- przyjęto i rozpatrzono 15 wniosków o dodatek mieszkaniowy na kwotę 32.029,- zł,

- przyjęto 5 wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, wypłacono świadczenia na kwotę 11.320,- zł  

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

-  sporządzono 2 akty urodzenia, 10 aktów małżeństw i 5 aktów zgonów,

-  sporządzono 82 przypiski i 23 wzmianki przy aktach stanu cywilnego,

-  sprostowano i uzupełniono 4 akty stanu cywilnego, 

- przeprowadzono 158 migracji aktów,

- przyjęto 45 wniosków o wydanie aktów stanu cywilnego.

- wydano 106 odpisów akt stanu cywilnego.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie