Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Szanowni Przedsiębiorcy!

Jeśli posiadacie Państwo zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powinniście pamiętać, że każdego roku jesteście zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wnieść opłaty za korzystanie z tych zezwoleń  w 2024 r. 

I. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Zgodnie z przepisami, powinniście Państwo do 31 stycznia 2024 r. złożyć oświadczenie o wysokości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2023 roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r., możecie Państwo jeszcze dopełnić tego obowiązku w ciągu następnych  30 dni. Wiąże się to jednak z obowiązkiem jednoczesnego dokonania dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń wynikającej z art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.   o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)

II. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r.

Opłaty jesteście Państwo zobowiązani wnieść w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach (pamiętać należy, że nawet jeśli termin wypada w dzień wolny, nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy), tj.:

  • do 31 stycznia 2024 r.,
  • do 31 maja 2024 r.,
  • do 30 września 2024 r.

Jeżeli nie dokonacie Państwo wpłaty raty  w należnej wysokości  w podanym wyżej terminie, możecie jeszcze dokonać wpłaty w ciągu 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty (wyliczonej z oświadczenia). 

Uwaga:

Jeżeli nie złożycie Państwo oświadczenia lub nie dokonacie należnej opłaty w ustawowych terminach, zezwolenie wygaśnie w ciągu 30 dni od daty upływu  tych terminów. Z wnioskiem o wydanie nowego  zezwolenie możecie Państwo wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji  o wygaśnięciu zezwolenia.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie