Aktualności

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kiedy można się spisać? Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Czy muszę się spisać? Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Nabór na rachmistrzów spisowych we wszystkich gminach jest przedłużony do 16 lutego.

2021-02-12 11:00

Segregacja odpadów

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów o segregacji odpadów komunalnych. Przypomina również, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie nieruchomości we własnym zakresie w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych w ilości adekwatnej do ilości powstających na danej nieruchomości odpadów komunalnych, jak również utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zarówno pojemników, jak również w odpowiednim stanie sanitarnym, i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Odpady należy zbierać w odpowiednich pojemnikach, o ściśle określonym oznakowaniu kolorystycznym dla poszczególnych frakcji odpadów: - pojemnik niebieski oznaczony napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na odpady z papier, tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru ora z tektury; - pojemnik zielony oznaczony napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szkła oraz szkło; - pojemnik żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych oraz metali, w tym również odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; - pojemnik brązowy oznaczony napisem „BIO” z przeznaczeniem na bioodpady roślinne; - pojemnik czarny z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane, tzw. zmieszane. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, innych osób oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń. Muszą one również zostać czytelnie oznaczone, w widocznym miejscu, adresem nieruchomości. Odpady, które zostały niewłaściwie posegregowane zostaną odebrane w najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych, określonym w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na internetowej stronie Urzędu Miejskiego w Chojnowie chojnow.eu -> zakładka Gospodarka odpadami -> Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. W roku 2021 na terenie Miasta Chojnów dla nieruchomości zamieszkałych obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 zł/os. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z Uchwałą nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r. obowiązujące od 1 września 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w podwyższonej wysokości ,tj 56,00 zł / os dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości. Przypominamy również, że umowa na wywóz odpadów komunalnych zawarta z przedsiębiorstwem świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Chojnów nie obejmuje wywozu tzw. odpadów wielkogabarytowych (m.in. mebli, dywanów, sprzętu elektronicznego) oraz odpadów remontowo-budowlanych. Odpady budowlane oraz odpady wielkogabarytowe mogą być nieodpłatnie składowane wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chojnowie przy ul. Kraszewskiego 1. Godziny Otwarcia PSZOK-u wtorki, środy i piątki od godz. 8:00 do 15:00 czwartki od godz. 10:00 do 17:00 soboty od godz. 10:00 do 15:00 Każdy mieszkaniec miasta Chojnowa uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może w ramach tej opłaty dostarczyć do PSZOK bezpłatnie następujące odpady: 1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 6) bioodpady; 7) odpady niebezpieczne; 8) przeterminowane leki i chemikalia; 9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 10) zużyte baterie i akumulatory; 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 12) meble i odpady wielkogabarytowe; 13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 14) zużyte opony; 15) tekstylia i ubrania. Wszystkie wyżej wymienione odpady mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie do PSZOK-u, w każdej ilości, z wyjątkiem: 1) mebli i odpadów wielkogabarytowych - limit wynosi 8 sztuk na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym, 2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - limit wynosi 200 kg na mieszkańca w roku kalendarzowym, 3) zużytych opon - limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.

2021-02-12 09:33

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 - NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Pan Jan Serkies – Gminny Komisarz Spisowy w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: 01.02.2021 – 09.02.2021 r. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: a. mieć ukończone 18 lat, b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią, c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie, d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2021-02-03 12:14

Dotyczy szczepień na COVID-19 – informacja z dn. 18.01.2020 r.

ℹ️Przychodnia Rejonowa w Chojnowie informuje, że już w pierwszym etapie w grudniu 2020 roku zgłosiliśmy się jako punkt szczepień z deklarowaną ilością 180 szczepień tygodniowo z możliwością zwiększenia o dni weekendowe. Niestety 14 stycznia 2021 roku dostaliśmy informacje z NFZ , że do 31 marca 2021 roku możemy liczyć na szczepionki dla maksymalnie 30 osób tygodniowo – wynika to najprawdopodobniej z ilości szczepionek dostępnych w Polsce. To niestety bardzo spowolni nasze pierwotne plany szczepienia Chojnowian.

2021-01-18 12:01

Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych i seniorówℹ️❗

Szanowni Państwo, *ℹ️Przychodnia Rejonowa w Chojnowie rozpoczyna zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla grup wiekowych: od 80 roku życia i powyżej, od 70 do 79 roku życia, od 60 do 69 roku życia. Aby zapisać się na szczepienie należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją Przychodni: Tel. komórkowy 796925896 (wyłącznie do zapisów na szczepienia) lub z innymi telefonami rejestracji tj. Tel. 76 8188514 76 8178095 Tel. komórkowe 531543017, 531290785. Pacjenci podczas rozmowy z Przychodnią zostaną poproszeni o podanie numeru PESEL, numeru telefonu i adresu zamieszkania. O terminie szczepienia pacjent zostanie poinformowany telefonicznie – pracownicy Przychodni będą dzwonić z informacją do każdego zapisanego pacjenta indywidualnie. Szanowni Państwo, *ℹ️Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że od 15 stycznia jest dostępny telefon kontaktowy dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Osoby te proszone są o kontakt telefoniczny w sprawie zorganizowania transportu na szczepienie przeciw COVID-19 przez tut. Urząd. Numer 76-744-94-51 jest dostępny od 15 stycznia w godzinach od 8:00 do 15:00 (w sprawie transportu osób niepełnosprawnych i seniorów).

2021-01-18 12:00

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie