Aktualności

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Chojnowa

16 czerwca radni udzielili Burmistrzowi Miasta Chojnowa Janowi Serkiesowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Burmistrz podkreślił, że rok 2020 nie był łatwy. Był to rok nieprzewidywalny dla wszystkich z racji pandemii koronawirusa. Na Sesji Rady Miejskiej radni oraz goście wysłuchali prezentacji burmistrza dot. raportu o stanie miasta za rok 2020. Raport ten podsumowuje pracę urzędu oraz podległych mu jednostek. Jednogłośne głosowanie w sprawie wotum zaufania i absolutorium jest docenieniem całorocznej pracy i prawidłowych działań finansowych w ubiegłym roku.

2021-06-16 15:08

Szanowni Państwo, przypominamy, że PSZOK przyjmuje odpady: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Szanowni Państwo, przypominamy, że PSZOK przyjmuje odpady: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PSZOK znajduje się przy ulicy Kraszewskiego 1 Godziny Otwarcia PSZOK-u Środa 12:00 – 17:00 Piątek 12:00 – 17:00 Sobota 10:00 – 15:00 Rodzaje odpadów jakie przyjmuje PSZOK Każdy mieszkaniec miasta Chojnowa uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może w ramach tej opłaty dostarczyć do PSZOK bezpłatnie następujące odpady: 1) papier,w tym tektura,odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 6) bioodpady; 7) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia 9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 10) zużyte baterie i akumulatory; 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 12) meble i odpady wielkogabarytowe; 13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 14) zużyte opony; 15) tekstylia i ubrania. Wszystkie wyżej wymienione odpady mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie do PSZOK-u, w każdej ilości, z wyjątkiem: 1) mebli i odpadów wielkogabarytowych - limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym, 2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym, 3) zużytych opon - limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym. Warunkiem przyjęcia odpadów w PSZOK jest dostarczenie ich w postaci odpadów selektywnie zebranych. W PSZOK nie dokonuje się segregacji odpadów. PSZOK nie przyjmuje: 1) Odpadów zawierających azbest, 2) Odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej lub z jej likwidacji, 3) Odpadów z nieruchomości położonych na terenie innej gminy. 4) Odpadów, których przyjęcie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, 5) Zmieszanych odpadów komunalnych.

2021-06-10 11:44

Dofinansowanie zakupu tabletów

Chojnowski samorząd wsparł Zespół Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy poprzez dofinansowanie zakupu tabletów. Ponad 15 tys. złotych zostało przekazane pogotowiu w związku ze znacznym zużyciem i awaryjnością sprzętu. Urządzenia te służą do sprawnej i szybkiej łączności z dyspozytornią medyczną, a ich prawidłowe działanie skraca czas reakcji zespołu do minimum, co wpływa na sprawne udzielenie pomocy potrzebującym.

2021-05-25 15:37

Wymiana pieców - ogłoszenie o naborze wniosków

Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa. Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła, nie więcej niż 3.000 zł brutto. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. Zgodnie z treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa warunkiem uzyskania dotacji celowej jest zawarcie umowy na dofinansowanie źródła ogrzewania przed rozpoczęciem inwestycji. Dotacja będzie przyznawana tylko na przedsięwzięcia, które będą realizowane po dniu złożeniu wniosku tj. od 10 maja 2021 r.

2021-05-11 12:12

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK znajduje się przy ulicy Kraszewskiego 1 Godziny Otwarcia PSZOK-u Środa 12:00 – 17:00 Piątek 12:00 – 17:00 Sobota 10:00 – 15:00 Regulamin PSZOK doprecyzowuje rodzaje i ilość odpadów, które mieszkańcy mogą przynieść i zostawić bezpłatnie bezpośrednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - regulamin do pobrania na stronie:

2021-05-11 10:41

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie