Aktualności

Zakaz spalania odpadów z działek ogrodowych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy NIE SĄ objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, a taki obowiązek nakłada "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów". W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.

2021-10-28 09:29

KOMUNIKAT o zakazie spalania odpadów z działek i ogrodów

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że spalanie odpadów zielonych (suchych liści, skoszonej trawy, gałęzi, części roślin lub innych odpadów) powstałych po pracach w ogrodzie lub rodzinnych ogródkach działkowych jest zabronione! Powyższe odpady podlegają segregacji i można je nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie. Godziny Otwarcia PSZOK-u: Środa 12:00 – 17:00 Piątek 12:00 – 17:00 Sobota 10:00 – 15:00

2021-10-27 12:03

Ostrzeżenie!

Urząd Miejski informuje, że w dniu 21.10.21 br. wichura uszkodziła wiele drzew w kilku punktach miasta. Do czasu usunięcia zagrożenia nie należy wchodzić do parków miejskich. Prosimy o zachowanie ostrożności.

2021-10-22 14:20

Dotacje celowe z budżetu miasta na wymianę pieców

W okresie od 10 maja do 10 czerwca 2021r Gmina Miejska Chojnów prowadziła nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa. Dotacja została przewidziana w wysokości 50% kosztów, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł na zakup nowego, przyjaznego środowisku źródła ciepła. Kryteria naboru wniosków zostały określone w ogłoszeniu o naborze wniosków. Do udzielenia dotacji zakwalifikowanych zostało 50 wniosków. Przypominamy, że termin składania wniosków o wypłatę dotacji mija dnia 31 października 2021r."

2021-10-21 09:50

KONTROLA POSIADANIA PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW

Informujemy, że od 27 września 2021 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnowie rozpoczną kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Kontroli będzie podlegało faktyczne posiadanie kompostownika oraz kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna. Zgodnie z art. 6k ust. 4b oraz ust. 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji: 1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 3) uniemożliwia osobie upoważnionej dokonanie oględzin nieruchomości, zostaje wydana decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W załączaniu ulotka przypominająca o zasadach kompostowania odpadów biodegradowalnych. http://bip.chojnow.net.pl/zalaczniki/1187/107_06-08-2021_13-26-11.pdf „ Zgoda Ministerstwa na rozpowszechnianie materiałów informacyjnych znajduje się na stronie https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy gdzie znajduje się informacja: „ W przypadku wykorzystania prosimy o podanie źródła, tj. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl”

2021-09-24 12:30

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie