Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Radykalne uproszczenia dla rolników

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem. Chcemy, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza. Prosimy o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce. Propozycje zmian można składać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31 marca 2022 r. za pomocą formularza ankiety. Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe. https://www.webankieta.pl/ankieta/696712/radyklane-uproszczenia-dla-rolnikow.html?fbclid=IwAR0Xe2HkDTO5A7K8hit8wae7DxA_HFQHwI9eJnPtq8o8DtkbOw1I7hwLiWk

2022-01-19 09:07

Rodzina 500 +

Szanowni Państwo, od 2022 r. świadczenie (tzw. 500+) w ramach programu "Rodzina 500+” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski mogą Państwo składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez: -portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, -portal Emp@tia lub -serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń, będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej. Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 500+ i RKO (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o: -dowodzie osobistym, -numerze PESEL dziecka, -numerze telefonu komórkowego, -adresie mailowym, -numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie. Pomoc w sprawie 500+ i RKO otrzymają Państwo: -na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00), -w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl, -podczas e-wizyty w ZUS, -w placówce ZUS, -w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji. Ważne strony internetowe: -Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku -Konsultacje świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – aktualny wykaz dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach.

2022-01-19 09:06

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy przysługuje: • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł; • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę. Definicja dochodu Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje. Gospodarstwo domowe tworzą: • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe); • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w: • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku. Osoby uprawnione do dodatku osłonowego: • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, b. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego; • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie: 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie: 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach: I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r. II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego. Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Ważne! Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony internatowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat natomiast, wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Miasta.

2022-01-05 14:19

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

2022-01-05 08:16

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Chojnowie

Od 1 stycznia opiekę nocą i świąteczną będzie prowadził w naszym mieście Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy – poinformował burmistrz Jan Serkies podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna pozostaje w Centrum Medycznym przy ul. Kazimierza Wielkiego 11. – Jest to zabezpieczenie zarówno dla mieszkańców miasta, jak i sąsiednich gmin. W tym zakresie nic się nie zmienia. Są także prowadzone rozmowy dotyczące rozszerzenia tej opieki dla wszystkich osób z naszego rejonu – mówił burmistrz. Ważną informacją jest, że od 1 stycznia 2022 zmienia się numer telefonu dla nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 510 784 412 i 661 999 140.

2021-12-28 14:16

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie