Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Chojnów, dnia 2 lipca 2024 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Chojnowa

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Chojnowa Uchwały Nr III/19/24 z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Chojnowa

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu planu ogólnego gminy, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.chojnow.net.pl/wiadomosci/17811/rejestr_urbanistyczny oraz w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów (pokój nr 12A) i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu ogólnego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 26.07.2024 roku. Wnioski należy składać: 

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie lub pocztą na adres Urzędu - Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów;
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 12A w Urzędzie Miejskim w Chojnowie;
  • w formie elektronicznej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797, z późn. zm.) na adres: um.sekretariat@chojnow.eu lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Chojnowie (ePUAP: /3jn9c16bak/skrytka).

Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509) dostępnym do wypełnienia w Urzędzie Miejskim w Chojnowie (pokój nr 12A lub do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne – Rejestr urbanistyczny”. Składający wniosek podaje: swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej - o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem; może także podać dodatkowe dane do kontaktu jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chojnowa.

 

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Chojnowie: https://bip.chojnow.net.pl/ przy uwzględnieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnowa (565.87 KB, .pdf)

- Uchwała Nr III/19/24 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14 czerwca 2024 r. (537.08 KB, .pdf)

- Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego (1.34 MB, .pdf)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie