Dotacje dla młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki uruchomił projekt “Dotacje dla Młodych”, którego celem jest wsparcie młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska, poprzez dofinansowanie nawet do 34 tys. zł na założenie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat. Projekt wystartował w kwietniu 2021 roku i potrwa do marca 2023 r. Adresowany jest do osób mieszkających lub uczących się na terenie Dolnego Śląska. Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe kryteria: ● po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie; ● nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 miesięcy do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu; ● nie uczestniczą w innych projektach aktywizacji zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; ● nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym instrumentów wsparcia COVID-19; W ramach programu można uzyskać bezwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, nawet do 34 tysięcy złotych. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie DPiN, pod numerem telefonu -+48 608 555 058, lub adresem dotacjedlamlodych@dpin.pl. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Koordynator projektu: Dorota Sało; e-mail: dorota.salo@dpin.pl; tel. +48 608 555 058

2021-11-09 09:25

„Granty PPGR”

Burmistrz Miasta Chojnowa, zaprasza uprawnionych rodziców i pełnoletnich uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa do uczestnictwa w programie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie w ramach grantu zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

2021-10-28 12:39

Zakaz spalania odpadów z działek ogrodowych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy NIE SĄ objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, a taki obowiązek nakłada "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów". W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.

2021-10-28 09:29

KOMUNIKAT o zakazie spalania odpadów z działek i ogrodów

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że spalanie odpadów zielonych (suchych liści, skoszonej trawy, gałęzi, części roślin lub innych odpadów) powstałych po pracach w ogrodzie lub rodzinnych ogródkach działkowych jest zabronione! Powyższe odpady podlegają segregacji i można je nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie. Godziny Otwarcia PSZOK-u: Środa 12:00 – 17:00 Piątek 12:00 – 17:00 Sobota 10:00 – 15:00

2021-10-27 12:03

Ostrzeżenie!

Urząd Miejski informuje, że w dniu 21.10.21 br. wichura uszkodziła wiele drzew w kilku punktach miasta. Do czasu usunięcia zagrożenia nie należy wchodzić do parków miejskich. Prosimy o zachowanie ostrożności.

2021-10-22 14:20

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie