Aktualności

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przejmuje opiekę świąteczną w Chojnowie

Od 1 stycznia 2022r. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w naszym mieście prowadzić będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny z Legnicy. 3 grudnia budynek Przychodni Rejonowej przy ul. Kazimierza Wielkiego odwiedziła dyrektor szpitala - Anna Płotnicka-Mieloch oraz pielęgniarka naczelna - Beata Łabowicz. Celem wizyty były oględziny miejsca, gdzie dyżury pełnić będzie wyznaczony lekarz i pielęgniarka oraz ustalenie szczegółów z kierownikiem Przychodni Rejonowej Anną Łyczko oraz Burmistrzem Janem Serkiesem. - To efekt corocznych starań władz miasta – wyjaśnia kierownik A. Łyczko. – Burmistrz, od kilku już lat, zabiega o taką opiekę dla mieszkańców Chojnowa. Nocne i świąteczne dyżury opieki medycznej eliminują uciążliwą dla wielu, podróż do Legnicy, po godzinach pracy chojnowskiej przychodni. To wielkie ułatwienie i szybka pomoc. Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska oraz pielęgniarska w godz. 18-8 w dni powszednie; całodobowo w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy: - nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, - zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, - mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia. Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje: - zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością), - infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, - bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych, - nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych, - nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, - zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu, - nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp. - zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej.

2021-12-06 14:14

Informacja o przetargu

Miasto Chojnów ogłosiło przetarg na sprzedaż 19 działek przy ul. gen. Wł. Sikorskiego w Chojnowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne – wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym. Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2021 r. Wadium w określonej wysokości wraz ze wskazaniem numeru działki należy wpłacić do dnia 14.12.2021 r. (uwaga- datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego). Szczegóły przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl lub pod numerem telefonu: 76 8186 684.

2021-11-19 12:46

Sezonowe kontrole

Urząd Miejski rozpoczął kontrole pieców i sposobu spalania w chojnowskich gospodarstwach. Komisja składająca się z pracowników UM w Chojnowie i funkcjonariusza policji, podczas pierwszej w tym sezonie grzewczym kontroli odwiedziła 5 lokalizacji, w których nie stwierdzono po-ważnych naruszeń przepisów. Interwencje kończyły się zatem udzieleniem wskazówek i porad, jak i czym należy palić w domowych piecach. W jednym tylko przypadku pouczono właścicieli posesji o zakazie spalania odpadów roślinnych - gałęzi, liści, resztek bio. Warto bowiem wiedzieć, że zanieczyszczenie powietrza, pyły pochłaniane przez drzewa i krzewy w ciągu roku gromadzone są w liściach drzew. Ich spalanie powoduje ponowne uwolnienie do atmosfery szkodliwych substancji. Pamiętać także należy, że mimo, iż jeszcze dozwolone, to nie korzystne dla naszego środowiska jest palenie węglem, często bardzo niskiej jakości. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200 - 700oC) i towarzyszy temu emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń - pyłów i związków, takich jak: nieorganiczne związki chloru i fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla - czad, drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu). Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji. Kominy domów znajdują się na niedużej wysokości, co uniemożliwia wy-niesienie zanieczyszczeń na odpowiednią odległość i rozproszenie ich przez wiatr. Skutkiem tego jest wzrost zanieczyszczeń w powietrzu w naszym otoczeniu. Spalanie w domowych piecach śmieci powoduje osadzanie tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu ko-minowego bądź nawet pożar domu. To mocne argumenty, by zadbać o zdrowie swoich i najbliższych. Dodatkowym niech będzie informacja, że za spalanie odpadów zgodnie z art. 191 ustawy z 14 grudnia 2013 r. o odpadach grozi kara aresztu lub grzywny.

2021-11-17 14:27

Dotacje dla młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki uruchomił projekt “Dotacje dla Młodych”, którego celem jest wsparcie młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska, poprzez dofinansowanie nawet do 34 tys. zł na założenie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat. Projekt wystartował w kwietniu 2021 roku i potrwa do marca 2023 r. Adresowany jest do osób mieszkających lub uczących się na terenie Dolnego Śląska. Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe kryteria: ● po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie; ● nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 miesięcy do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu; ● nie uczestniczą w innych projektach aktywizacji zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; ● nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym instrumentów wsparcia COVID-19; W ramach programu można uzyskać bezwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, nawet do 34 tysięcy złotych. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie DPiN, pod numerem telefonu -+48 608 555 058, lub adresem dotacjedlamlodych@dpin.pl. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Koordynator projektu: Dorota Sało; e-mail: dorota.salo@dpin.pl; tel. +48 608 555 058

2021-11-09 09:25

„Granty PPGR”

Burmistrz Miasta Chojnowa, zaprasza uprawnionych rodziców i pełnoletnich uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa do uczestnictwa w programie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie w ramach grantu zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

2021-10-28 12:39

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie