Aktualności

DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA
Burmistrz Miasta Chojnowa ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację zadania inwestycyjnego służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegającego na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 24 maja 2018 r. do dnia 04 czerwca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie lub przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

data publikacji: 2018-05-24 12:50
 
Od 1 czerwca 2018 Gmina Miejska Chojnów rozpocznie wprowadzanie należności podlegającej egzekucji administracyjnej do Rejestru Należności Publicznoprawnych
Uchwałą Nr XLVII/243/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rada Miejska Chojnowa wyraziła zgodę na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest Gmina Miejska Chojnów. Tym samym z dniem 1 czerwca 2018 r. rozpocznie się proces wprowadzania do Rejestru Należności Publicznoprawnych wszystkich należności wymagalnych wraz ze wskazaniem danych wierzyciela, tj. imię nazwisko, PESEL, wysokość należności pieniężnej i odsetek wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności, a w przy przypadku osoby prawnej, jej firmę lub nazwę, a także NIP lub REGON. Administratorem rejestru, a także dane w nim zawarte publikuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
data publikacji: 2018-04-03 10:12
 
KOMUNIKAT dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
KOMUNIKAT dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
data publikacji: 2018-03-06 12:43
 
Zaktualizowano karty usług realizowanych przez Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Chojnowie
W kartach usług opisane są procedury związane z załatwianiem spraw realizowanych przez Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Chojnowie
data publikacji: 2017-12-07 12:12
 
Uwaga! Zmiana rachunków bankowych dla płatności (konta indywidualne)
Urząd Miejski w Chojnowie uprzejmie informuje, iż od 2017 r. obowiązują nowe rachunki bankowe dla płatności z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych wpłat, w tym z tytułu umów cywilnoprawnych - w ramach płatności masowych (konta indywidualne). W związku z powyższym, prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny rachunek bankowy wskazany w dokumentach wygenerowanych przez tut. Urząd.
data publikacji: 2017-03-04 11:42
 
<< nowsze | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie