Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Burmistrz Miasta Chojnowa - Jan Serkies


Wybory bezpośrednie na podstawie USTAWY z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.


Burmistrz Miasta Chojnowa - zakres kompetencji

Burmistrz Miasta wykonuje zadania określone ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w szczególności:

1/ kieruje bieżącymi sprawami miasta,
2/ reprezentuje miasto na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących miasta,
3/ wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
4/ powołuje Zastępcę Burmistrza,
5/ udziela pełnomocnictwa,
6/ wykonuje zadania terenowego szefa obrony cywilnej,
7/ mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów
8/ sprawuje nadzór nad działalnością:
a/ Sekretarza Miasta,
b/ Skarbnika Miasta,
9/ sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami oraz stanowiskami samodzielnymi:
- Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta,
- Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
- samodzielne stanowisko radcy prawnego,
- samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego,
10/ W czasie nieobecności Burmistrza zastępuje go Sekretarz Miasta.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie