Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Wydział Spraw Obywatelskich


Naczelnik Elżbieta Górna

Inspektor ds. dowodów osobistych Jolanta Giza-Gawron
Inspektor ds. informacji i dodatków mieszkaniowych Małgorzata Nowakowska 

Wydział Spraw Obywatelskich - zakres kompetencji

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą w szczególności sprawy z zakresu:
1/ realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
a) prowadzenie ewidencji ludności systemem kartotekowym i w formie elektronicznego zapisu danych wraz z aktualizacją:
- prowadzenie rejestru stałych mieszkańców,
- prowadzenie kartoteki przejściowej,
- prowadzenie kartoteki byłych mieszkańców,
b) występowanie do Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemów Rejestrów Państwowych MSWiA o nadawanie numerów PESEL dla osób podlegających obowiązkowi jego nadania,
c) przekazywanie danych organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej niezbędnych do realizacji ich ustawowych zadań,
d) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania, wymeldowania i ustalania charakteru pobytu w wyniku postępowania administracyjnego,
e) prowadzenie stałego rejestru wyborców służącego do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Gminy oraz referendum,
f) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w systemie kartotekowym i w formie elektronicznej,
g) przetwarzanie danych osobowo - adresowych metodą informatyczną celem wyrobienia dowodu osobistego,
h) przyjmowanie dowodów osobistych z Centrum Personalizacji Dokumentów, weryfikowanie i wydawanie,
i) prowadzenie archiwum zgromadzonej dokumentacji o wyrobienie dowodu osobistego,
j) współpraca pomiędzy organami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania i udostępniania danych,
2/ wykonywania zadań zleconych związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów,
3/ realizacji zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a w szczególności:
a) przygotowywanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych - współudział w przeprowadzaniu poboru wojskowego i uczestnictwo w Komisji Poborowej,
b) zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję w przypadku uchylania się od obowiązku obrony, nakładanie grzywien w celu przymuszenia w trybie przepisów egzekucyjnych w administracji,
c) wydawanie decyzji w zakresie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin,
4/ przydzielania dodatków mieszkaniowych,
5/ przyjmowania i rejestrowania wniosków i podań oraz czuwanie nad terminowością ich załatwienia we współpracy z wydziałami Urzędu i samodzielnymi stanowiskami,
6/ organizowania obiegu dokumentów,
7/ udzielania pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych i nadzór nad ich przebiegiem,
8/ wydawania pozwoleń na zgromadzenia i nadzór nad ich przebiegiem,
9/ współpracy ze związkami wyznaniowymi i kościołami,
10/ realizacji zadań w zakresie obronnym i obrony cywilnej, na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP a także rozporządzeń i innych uregulowań prawnych wydanych na podstawie w/w ustawy, m.in.
: - zapewnienie warunków realizacji ustalonych zasad wydawania zezwoleń na:
zmianę miejsca pobytu stałego i czasowego, zwoływanie i odbywanie zgromadzeń, przeprowadzanie zbiórek publicznych.
2. Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu "SO".

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie