Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Sekretarz Miasta    Brygida Mytkowska

Zakres kompetencji

1. Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza Miasta należy w szczególności:
1/ organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez         poszczególne komórki organizacyjne,
2/ prowadzenie spraw gminy w zakresie upoważnienia dokonanego przez Burmistrza,
3/ zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
4/ przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
5/ organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi gminy,
6/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
7/ prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
8/ nadzór i koordynacja zadań wynikających z ochrony danych osobowych,
9/ analizowanie i opiniowanie projektów porozumień w sprawach przejmowanych przez gminę zadań zleconych i opracowywanie wystąpień w tej sprawie,
10/ organizowanie współpracy Urzędu z Radą Miejską,
11/ prowadzenie kontroli wewnętrznej w poszczególnych wydziałach w zakresie realizacji zadań i przestrzegania ich zgodności z aktami normatywnymi,
12/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.
2. Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami oraz stanowiskami samodzielnymi:
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia,
- samodzielne stanowisko - redaktor naczelny "Gazety Chojnowskiej", - samodzielne stanowisko ds. informatyki.
3. Sekretarz Miasta pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.
4. Sekretarz Miasta przy załatwianiu spraw używa symbolu SE.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie