Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Wydział Finansowo Budżetowy


Skarbnik Miasta - Monika Roznowska
Inspektor ds. podatków i kontroli podatkowej Ewa Szlęk
Inspektor ds. budżetu-kasjer Waldemar Kamień
Inspektor ds. płac Elżbieta Kozioł
Inspektor ds. budżetu i podatków  Marzena Niedzielska
Inspektor ds. budżetu i podatków Agnieszka Pisarska

Inspektor ds. budżetu i podatków Agata Grzech

Inspektor ds. podatków i kontroli podatkowej Anna Stępień

Inspektor ds. podatków i kontroli podatkowej Anna Krasowska

Inspektor ds. podatków i kontroli podatkowej Wirginia Krawców


Zakres kompetencji

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należą w szczególności sprawy z zakresu:
1/ prowadzenia księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów budżetu miejskiego, wydatków i funduszy Urzędu,
2/ prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu Urzędu, rozliczania i ich wyceniania oraz sporządzania różnic inwentaryzacyjnych,
3/ wystawiania rachunków i faktur VAT oraz bieżącego rozliczania podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym,
4/ rozliczania podatku dochodowego od umów zleceń, umów o dzieło,
5/ naliczania płac i dokonywania wypłat wynagrodzeń pracownikom Urzędu,
6/ obliczania zasiłków z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych,
7/ obsługi kasowej i sprzedaży znaków skarbowych,
8/ prowadzenia księgowości podatkowej podatków i opłat lokalnych oraz ich windykacja,
9/ prowadzenia księgowości należności niepodatkowych oraz ich windykacja,
10/ wydawania zaświadczeń lub informacji o stanie majątkowym, o nie zaleganiu w podatkach, o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz o dochodowości rolników,
11/ współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową i urzędami skarbowymi,
12/ wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i opłat lokalnych,
13/ organizowania i nadzoru dotyczących inkasa należności podatkowych,
14/ opracowywania sprawozdań finansowych i statystycznych.
15/ nadzór nad rachunkowością miejskich jednostek organizacyjnych i przeprowadzanie w tym zakresie kontroli,
16/ prowadzenie spraw związanych z ulgami, rozkładaniem na raty, odraczaniem terminów spłaty, lub umarzaniem podatku podatników opłacających podatki na rzecz miasta.
2. W wydziale prowadzone są zbiory:
1/ Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów.
3. Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu "FB"

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie