Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Siedziba: Pl. Zamkowy 2, 59-225 Chojnów


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr Maria Zawiślańska

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy z zakresu:

1/ rejestracji małżeństw:

a/ przyjmowanie zapewnień, udzielanie ślubów, celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,

b/ wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego z cudzoziemcem, c/ przyjmowanie oświadczeń o prawie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,

2/ rejestracji urodzeń:

a/ przyjmowanie zgłoszenia urodzenia dziecka, sporządzanie aktu urodzenia,

b/ przyjmowanie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca oraz przyjmowanie oświadczenia
o nadaniu nazwiska męża matki,

3/ rejestracji zgonów,

4/ wydawania decyzji ustalenia, odtworzenia aktów stanu cywilnego sporządzonych w kraju i za granicą,

5/ rejestrowania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,

6/ prowadzenia zbiorów archiwalnych własnych oraz archiwum powierzonego

7/ współpracy z sądami, prokuraturą, policją, ewidencją ludności, urzędami stanu cywilnego
i placówkami konsularnymi,

8/ spisywania testamentów,

9/ wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
w celu zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami przewidzianymi przez prawo polskie,

10/ sporządzania aktu małżeństwa na podstawie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński złożonego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego,

11/ realizacji zadań w zakresie obronnym i obrony cywilnej, na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a także rozporządzeń i innych uregulowań prawnych wydanych na podstawie w/w ustawy, m.in.:

a/ przygotowanie i zapewnienie realizacji uproszczenia zasad rejestracji aktów stanu cywilnego,

b/ przygotowanie USC, zgodnie z przepisami, do działania na okres wojny.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie