Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 
 


 

Naczelnik - Sławomir Tęcza
Inspektor ds. ochrony środowiska i OC Marta Zwierzańska-Gil 
Inspektor ds. gospodarki gruntami i pozyskiwania środków pozabudżetowych Dominik Krężel
Inspektor ds. gospodarki gruntami Martyna Nalepka
 


 

Zakres Kompetencji

Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - zakres kompetencji 
Do zadań Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu:
1/ gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne,
2/ ustalania cen sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynków, lokali, 
3/ sprzedaży nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych, 
4/ wydawania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej, wygaśnięcia trwałego zarządu oraz w sprawie przekazania trwałego zarządu nieruchomości samorządowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
5/ wydawania decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości na podstawie postanowienia o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, 
6/ ogłaszania i organizowania przetargów na zbycie nieruchomości,
7/ dokonywania aktualizacji opłat rocznych w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i w zarząd,
8/ opiniowania spraw dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
9/ zwalczania chorób zwierzęcych, 
10/ ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami, chwastami, 
11/ wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi, 
12/ numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwa ulic i placów, 
13/ zagadnień dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, melioracji, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami, 
14/ wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości oraz planowanie nowych nasadzeń,
15/ nadzoru nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń w aspekcie ich uciążliwości dla środowiska, 
16/ opracowywania programów ochrony środowiska i kontroli ich realizacji, 
17/ opiniowania dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami,
18/ współdziałania z organami gminy, samorządami mieszkańców oraz organizacjami pozagminnymi mającego na celu ochronę środowiska
19/ ochrony zabytków,
20/ wydawania zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
21/ obrony i obrony cywilnej, na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
a także rozporządzeń i innych uregulowań prawnych wydanych na podstawie w/w ustawy, m.in.:
- współpraca z organami ochrony p.poż,
- opracowywanie planów OC,
- organizowanie szkoleń ludności,
- tworzenie terenowych formacji OC,
- organizowanie systemu ostrzegania,
- planowanie świadczeń sił i środków na rzecz OC,
- opracowywanie planów świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,
- doręczanie dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń w ramach "Akcji Kurierskiej",
- nakładanie świadczeń w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
22/ realizacji działań zapobiegających klęskom żywiołowym, szczególnie powodziom i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, 
23/ współpracy z organami ochrony przeciwpożarowej,
24/ obrony i obrony cywilnej w stanach wyjątkowych,
a/ ustalanie szczególnych zadań dla jednostek organizacyjnych i nadzór nad ich realizacją w zakresie:
- zabezpieczenia ciągłości produkcji rolnej i zaopatrzenia w niezbędne środki i sprzęt,
- skupu i kontraktacji produktów rolnych, w tym dostaw obowiązkowych po ich wprowadzeniu,
b/ zabezpieczenie i ewakuacja zasobów geodezyjno - kartograficznych,
c/ realizacja przedsięwzięć organizacyjno - technicznych w zakresie ochrony płodów rolnych, produktów żywnościowych oraz zwierząt gospodarskich i pasz przed skażeniami i zakażeniami, a także przemieszczenia surowców i przetworów rolnych.
2. Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu "GR".

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie