Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta


Naczelnik - Marta Kucfir 
 

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - Jarosław Świadkiewicz

Inspektor ds. infrastruktury miejskiej - Artur Krakowski
Inspektor ds. infrastruktury miejskiej - Urszula Marciniszyn
Inspektor ds. zamówień publicznych - Elżbieta Wojciechowska

Inspektor ds. infrastruktury miejskiej - Joanna Galik
  

Zakres Kompetencji

Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta należą sprawy z zakresu:
1/ inicjowania przedsięwzięć zmierzających do nawiązania kontaktów z podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz organami samorządu terytorialnego i gospodarczego,
2/ przygotowywania wniosków dotyczących funduszy pomocowych,
3/ pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych,
4/ inicjowania przedsięwzięć organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój miasta z uwzględnieniem rynku pracy,
5/ planowania strategii rozwoju inwestycyjnego miasta przy współpracy z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi gminy,
6/ przygotowywania, w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ofert inwestycyjnych w celu pozyskania inwestorów,
7/ przeprowadzania w ramach ustawy o zamówieniach publicznych przetargów z zakresu wykonywania inwestycji,
8/ prowadzenia inwestycji i remontów realizowanych przez Urząd, wraz z nadzorem inwestorskim,
9/ prowadzenia spraw w zakresie przekształceń organizacyjno-prawnych jednostek realizujących zadania gminne, 
10/ gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz gospodarowania lokalami w tym, przyjmowania, rejestrowania i załatwiania wniosków o przydział lokali mieszkalnych, socjalnych oraz w sprawie zamian,
11/ egzekucji administracyjnej w sprawach lokalowych, 
12/ utrzymania porządku i czystości w mieście, utrzymania zieleni miejskiej,
13/ utrzymania we właściwym stanie technicznym dróg gminnych i parkingów, 
14/ utrzymania wodociągów i zapewnienia zaopatrzenia w wodę, 
15/ utrzymania cmentarzy komunalnych, zapewnienia opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, 
16/ gazownictwa, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, oświetlenia miejsc publicznych, w tym ulic, placów, mostów i dróg będących z zarządzie miasta, 
17/ nadzoru nad działalnością Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
18/ organizacji i nadzoru prac interwencyjnych i publicznych, realizowanych przez Urząd, 
w tym prowadzenie spraw osobowych i płacowych, 
19/ ewidencjonowania działalności gospodarczej, prowadzenia targowiska miejskiego, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
20/ wykonywania zadań wynikających z prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego,
21/ organizacji ruchu drogowego, w tym nadzoru nad wykonywaniem na terenie miasta krajowego drogowego przewozu osób, koordynacji rozkładów jazdy transportu pasażerskiego, wydawania i kontroli zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami oraz pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami, 
22/ zarządzania nieruchomością wspólną i realizacji prawa związanego z własnością lokali,
23/ wyposażania gruntów wchodzących w skład zasobów gminnych w niezbędne sieci uzbrojenia terenów,
24/ podejmowania działań na rzecz promocji miasta w zakresie ustalonym przez organy samorządu miejskiego,
25/ obrony i obrony cywilnej, na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a także rozporządzeń i innych uregulowań prawnych wydanych na podstawie w/w ustawy, m.in.:
a/ opracowanie i nadzór nad realizacją planów:
- zaopatrzenia miasta w wodę,
- funkcjonowania w czasie wojny sieci sklepów, placówek usługowych, żywienia zbiorowego,
b/ tworzenie rezerwy artykułów żywnościowych dla stanów osobowych stanowisk kierowania, jednostek OC oraz jednostek przewidzianych do militaryzacji,
c/ koordynowanie realizacji zadań związanych z wprowadzeniem reglamentowanych form zaopatrzenia ludności,
d/ koordynowanie przygotowań organizacyjno - technicznych i ich realizacji do zapewnienia przejezdności wytypowanych dróg w mieście,
e/ koordynowanie przygotowań przystosowania sprzętu gospodarki komunalnej do odkażania i dezaktywacji,
f/ nadzorowanie przygotowań jednostek podległych w zaopatrzenie się w środki i materiały do zaciemniania i wygaszania oświetlenia,
g/ koordynowanie budowy awaryjnych ujęć wody oraz zbiorników p.poż,
h/ realizowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ludności warunków mieszkaniowych na podstawie przepisów szczególnych,
i/ nadzór nad stanem technicznym budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz nad inwestycjami w tym zakresie
2. Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu "RG".
 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie