Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Granty PPGR - informacja

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia w zakresie potrzeby ustalenia faktycznego dysponowania i używania sprzętu komputerowego przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do umowy należy doręczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów bądź na adres e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu w terminie do 30.09.2023 r.

2023-09-15 10:05

Laptopy dla czwartoklasistów

Urząd Miejski informuje, że obecnie oczekuje na dostawę laptopów do szkół. Umowa na przekazanie i dostarczenie 126 szt. laptopów do szkół podstawowych została podpisana i przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 28 sierpnia 2023 r. Przekazanie laptopów odbędzie się po otrzymaniu sprzętu komputerowego do szkół i podpisaniu umów pomiędzy dyrektorami szkół a rodzicami uczniów klas 4. Więcej o programie znajdziecie państwo na https://laptopdlaucznia.gov.pl/ Przypominamy, że zgodnie z zapisem art. 30 ust. 3 ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli: „W 2023 r. minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże organowi prowadzącemu szkołę laptopy najpóźniej do dnia 31.12.2023 r

2023-09-14 11:04

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta Chojnowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

2023-09-12 14:01

Nowe ulice w zarządzie miasta

Liczba dróg gminnych poszerzyła się o dwie nowe ulice. Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.08.2023 r. zaliczono drogi, stanowiące ul. Chmielną oraz ul. ks. Piotra Skargi w Chojnowie, do kategorii dróg gminnych. Wcześniej drogi były własnością Powiatu Legnickiego. Uchwała wejdzie w życie z mocą obowiązującą z dniem 01.01.2024 r.

2023-09-01 08:25

Miejski Program Opieki nad Zabytkami

Miasto Chojnów zyskało nowy dokument z zakresu opieki nad zabytkami. Rada Miejska w Chojnowie na sesji dnia 30.08.2023 r. uchwaliła „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Chojnów na lata 2023-2026”. Opracowanie zawiera aktualny spis zabytków ujętych w rejestrze zabytków i w gminnej ewidencji zabytków wraz z opisem wybranych obiektów. Ponadto określone zostały w nim kierunki działań i zadania na rzecz poprawy stanu zachowania obiektów zabytkowych w mieście w powiązaniu z programami i strategiami szczeblu powiatu, województwa i kraju.

2023-09-01 08:24

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie