Aktualności

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu:
Informujemy, że uruchomiona została nowa, bezpłatna infolinia do wspierania kobiet: Infolinia przeznaczona jest dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym. Terapeuci Fundacji pełnią dyżury w poniedziałki (17:00 – 21-00) oraz w czwartki (10-00-14-00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444. Konsultanci na infolinii oferują pomoc informacyjną m.in. w sytuacjach: - przeżywania silnego stresu, - obniżonego nastroju, depresji, - kłopotów w związku i relacjach z ludźmi, - trudności wychowawczych, - problemów w życiu zawodowym, - nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą, - uzależnienia, - doświadczenia przemocy psychicznej i fizycznej. Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści oraz anonimowości dzwoniącego. Ponadto, dbają o poszanowanie każdej osoby, która zwraca się o pomoc, bez jej oceniania i wartościowania postaw czy zachowań.
data publikacji: 2020-10-02 08:45
 
Działasz społecznie? Poszukujesz nowych możliwości zaangażowania? Załóż fundacje lub stowarzyszenie.
Krok po kroku wprowadzimy cię w działalność społeczną oraz razem z Tobą przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty. Dodatkowo Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje bezpłatne: • doradztwo • szkolenia • coaching • wizyty studyjne • spotkania sieciujące • zakładanie partnerstw lokalnych Zapraszamy do kontaktu już dziś! Zadzwoń lub napisz do nas! 👇 👇 👇 OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica tel./fax 76 862 58 25 lsio@lsio.org.pl / lgowes.lsio.org.pl
data publikacji: 2020-10-01 12:54
 
Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW
Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020. Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji. Kto może otrzymać wsparcie? Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Jak przekazać gospodarstwo? Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju). Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat. Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych. Jaka jest wysokość pomocy? Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Co po otrzymaniu premii? Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę.
data publikacji: 2020-09-04 11:58
 
Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19
Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej: a) 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub b) 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub c) 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub d) 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub e) 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.  oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub 2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub 3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję: a) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub b) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub c) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk  oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub 4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w: a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub b) tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2. Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową. Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
data publikacji: 2020-09-04 11:33
 
Chcesz pomagać osobom starszym lub / i osobom niepełnosprawnym?
W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych wraz z Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizujemy Projekt pn. „INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności", finansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju. Wartość Projektu to 3.684.478 PLN. Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022. Innowacje społeczne rozumiane są jako nowe, bardziej skuteczne metody i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych w obszarze dostępności na rzecz osób starszych z ograniczoną mobilnością lub percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami, polegające na tworzeniu i testowaniu nowych rozwiązań lub usprawnianiu już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej". Innowacyjność może dotyczyć w szczególności wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Projekt „INNOES" ma na celu wsparcie procesu inkubacji innowacyjnych pomysłów i udzielenie 50 grantów na wdrożenie innowacji społecznych w obszarze dostępności produktów/usług na rzecz osób niepełnosprawnych lub/i starszych oraz upowszechnienie 6 z nich, które najlepiej sprawdzą się w etapie testowania, posiadają największy potencjał do upowszechniania i które zostały wybrane do wdrożenia na szeroką skalę. Maksymalna wartość grantu na opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej wynosi 40.960 PLN. Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną to: 1. Osoby fizyczne (min. 18 lat) lub grupy osób fizycznych, rozumiane jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki etc.); 2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych; 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna; 4. Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą. Priorytetowo będą traktowane osoby/podmioty, które świadczą usługi lub realizują działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub/i starszych (kryterium premiujące z dodatkową ilością punktów). Wszelkie informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie grantów będą prezentowane na naszej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Lidera projektu http://przemysl.caritas.pl/. Informacje o naborach na stronie: http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/innoes/
data publikacji: 2020-08-31 14:56
 
<< nowsze | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie