Aktualności

O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
data publikacji: 2021-01-07 14:58
 
ZWOLNIENIE Z OPŁATY TARGOWEJ
Zgodnie z art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
data publikacji: 2021-01-04 12:31
 
Szanowni Przedsiębiorcy!
Jeśli posiadacie Państwo zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powinniście pamiętać, że każdego roku jesteście zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wnieść opłaty za korzystanie z tych zezwoleń w 2021 r. I. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Zgodnie z przepisami, powinniście Państwo do 31 stycznia 2021 r. złożyć oświadczenie o wysokości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2020 roku. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., możecie Państwo jeszcze dopełnić tego obowiązku w ciągu następnych 30 dni. Wiąże się to jednak z obowiązkiem jednoczesnego dokonania dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń wynikającej z art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) II. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. Opłaty jesteście Państwo zobowiązani wnieść w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach (pamiętać należy, że nawet jeśli termin wypada w dzień wolny, nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy), tj.: - do 31 stycznia 2021 r., - do 31 maja 2021 r., - do 30 września 2021 r. Jeżeli nie dokonacie Państwo wpłaty raty w należnej wysokości w podanym wyżej terminie, możecie jeszcze dokonać wpłaty w ciągu 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty (wyliczonej z oświadczenia). Uwaga: Jeżeli nie złożycie Państwo oświadczenia lub nie dokonacie należnej opłaty w ustawowych terminach, zezwolenie wygaśnie w ciągu 30 dni od daty upływu tych terminów. Z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenie możecie Państwo wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
data publikacji: 2021-01-04 12:28
 
Kondolencje
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Bronisławy Kowalskiej i Śp. Klemensa Abla. Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia Rodzinom i Najbliższym składają Mieszkańcy Chojnowa i Burmistrz Miasta Jan Serkies
data publikacji: 2020-12-29 09:14
 
List Burmistrza Miasta Chojnowa do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
List Burmistrza Miasta Chojnowa do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie ścieżki rowerowej dla Mieszkańców Chojnowa.
data publikacji: 2020-10-02 12:59
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie