Aktualności

Rozmowa z Burmistrzem Miasta Chojnowa m.in. o zrealizowanych i przyszłych inwestycjach w mieście
11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Oznaczało to duże zmiany w życiu wielu ludzi na całym świecie. Mija rok od stale zmieniających się obostrzeń w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem. Jaki był rok 2020 dla Chojnowa? Burmistrz Jan Serkies - Rok 2020 był bardzo trudny dla wszystkich. Ogłoszony stan pandemii nie został odwołany, ale już teraz mogę podziękować wszystkim osobom, które w tym trudnym okresie pracowały na rzecz drugiego człowieka. Dziękuję Służbie Zdrowia, Przychodni Rejonowej w Chojnowie, Pogotowiu Ratunkowemu, lekarzom i pielęgniarkom służącym naszym mieszkańcom. Dziękuję wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie oraz pracownikom ośrodka Niebieski Parasol. Są to szczególne podziękowania, ponieważ osoby, te narażały własne zdrowie i życie, aby nieść pomoc innym. Muszę podkreślić działania i pracę naszych jednostek oświatowych: Żłobka Miejskiego, Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. Wszystkie placówki bardzo dobrze realizowały program. Pochwalić należy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Egzamin klas ósmych wypadł bardzo dobrze, średnia w mieście była bardzo wysoka, a w Szkole Podstawowej nr 4 powyżej średniej krajowej. Zarówno dyrekcja, jak i nauczyciele wykazali się bardzo dużą aktywnością. Również pracownicy przedszkoli oraz żłobka pomimo tak trudnego czasu z zaangażowaniem wypełniali swoje obowiązki. Podziękowania składam również na ręce Policji, Straży Pożarnej oraz pracownikom innych jednostek podległych. Dziękuje także pracownikom Urzędu Miejskiego. W tym trudnym okresie urząd był otwarty dla mieszkańców oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, który jest ważny zarówno dla petenta, jak i urzędników. Dziękuję mieszkańcom za wyrozumiałość i przestrzeganie zaleceń sanitarnych.
data publikacji: 2021-03-05 11:38
 
Aplikacja „Kiedy śmieci” – dostępna dla mieszkańców
Ogólnopolska, darmowa aplikacja z harmonogramem odbioru śmieci jest już dostępna dla mieszkańców Chojnowa. Aplikacja informuje o terminach odbioru odpadów oraz zasadach segregacji. Zawiera także informacje dot. odpadów oraz PSZOK–u. Wystarczy pobrać aplikację na swój telefon, wybrać miejscowość, wpisać ulicę i gotowe! W ustawieniach można zaznaczyć przypomnienia, aby móc otrzymywać powiadomienia z wyprzedzeniem o tym, kiedy i jakie odpady będą odbierane w najbliższym czasie. KORZYŚCI Z KORZYSTANIA Z KIEDYSMIECI.INFO Nowoczesna i bezpieczna technologia Aplikacja jest anonimowa, nie zbiera żadnych danych. Jedyne co przekazujesz to miejscowość, dla której chcesz otrzymywać powiadomienia. Darmowa aplikacja dla każdego mieszkańca, dla wszystkich miast i gmin w Polsce. Brak konieczności drukowania harmonogramów Nie trzeba już drukować harmonogramów, ani jako gmina ani jako jej mieszkaniec. Aktualny harmonogram będzie zawsze pod ręką w telefonie. Nigdy nie zapomnisz wystawić odpowiedniego kosza Otrzymasz powiadomienie o konieczności wystawienia odpowiedniego kosza. Sam zdecydujesz na ile wcześniej chcesz otrzymywać powiadomienia. Pobierz już dziś!
data publikacji: 2021-02-18 10:23
 
Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Kiedy można się spisać? Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Czy muszę się spisać? Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Nabór na rachmistrzów spisowych we wszystkich gminach jest przedłużony do 16 lutego.
data publikacji: 2021-02-12 11:00
 
Segregacja odpadów
Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów o segregacji odpadów komunalnych. Przypomina również, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie nieruchomości we własnym zakresie w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych w ilości adekwatnej do ilości powstających na danej nieruchomości odpadów komunalnych, jak również utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zarówno pojemników, jak również w odpowiednim stanie sanitarnym, i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Odpady należy zbierać w odpowiednich pojemnikach, o ściśle określonym oznakowaniu kolorystycznym dla poszczególnych frakcji odpadów: - pojemnik niebieski oznaczony napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na odpady z papier, tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru ora z tektury; - pojemnik zielony oznaczony napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szkła oraz szkło; - pojemnik żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych oraz metali, w tym również odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; - pojemnik brązowy oznaczony napisem „BIO” z przeznaczeniem na bioodpady roślinne; - pojemnik czarny z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane, tzw. zmieszane. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, innych osób oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń. Muszą one również zostać czytelnie oznaczone, w widocznym miejscu, adresem nieruchomości. Odpady, które zostały niewłaściwie posegregowane zostaną odebrane w najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych, określonym w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na internetowej stronie Urzędu Miejskiego w Chojnowie chojnow.eu -> zakładka Gospodarka odpadami -> Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. W roku 2021 na terenie Miasta Chojnów dla nieruchomości zamieszkałych obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 zł/os. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z Uchwałą nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r. obowiązujące od 1 września 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w podwyższonej wysokości ,tj 56,00 zł / os dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości. Przypominamy również, że umowa na wywóz odpadów komunalnych zawarta z przedsiębiorstwem świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Chojnów nie obejmuje wywozu tzw. odpadów wielkogabarytowych (m.in. mebli, dywanów, sprzętu elektronicznego) oraz odpadów remontowo-budowlanych. Odpady budowlane oraz odpady wielkogabarytowe mogą być nieodpłatnie składowane wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chojnowie przy ul. Kraszewskiego 1. Godziny Otwarcia PSZOK-u wtorki, środy i piątki od godz. 8:00 do 15:00 czwartki od godz. 10:00 do 17:00 soboty od godz. 10:00 do 15:00 Każdy mieszkaniec miasta Chojnowa uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może w ramach tej opłaty dostarczyć do PSZOK bezpłatnie następujące odpady: 1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 6) bioodpady; 7) odpady niebezpieczne; 8) przeterminowane leki i chemikalia; 9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 10) zużyte baterie i akumulatory; 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 12) meble i odpady wielkogabarytowe; 13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 14) zużyte opony; 15) tekstylia i ubrania. Wszystkie wyżej wymienione odpady mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie do PSZOK-u, w każdej ilości, z wyjątkiem: 1) mebli i odpadów wielkogabarytowych - limit wynosi 8 sztuk na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym, 2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - limit wynosi 200 kg na mieszkańca w roku kalendarzowym, 3) zużytych opon - limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.
data publikacji: 2021-02-12 09:33
 
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 - NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Pan Jan Serkies – Gminny Komisarz Spisowy w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: 01.02.2021 – 09.02.2021 r. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: a. mieć ukończone 18 lat, b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią, c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie, d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
data publikacji: 2021-02-03 12:14
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie