Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Program “Szkolny Klub Sportowy”

W marcu br. Gmina Miejska Chojnów zawarła umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu, dotyczącą realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”. Program „Szkolny Klub Sportowy” skierowany jest do uczniów w celu umożliwienia podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego – uczestnicy Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 4.

2024-04-10 08:42

Projekt “Umiem pływać”

W marcu br. Gmina Miejska Chojnów zawarła porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu, dotyczące organizacji zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn.: „Umiem pływać”. Projekt – w trakcie realizacji - uczestniczą uczniowie szkół podstawowych klas I-III.

2024-04-10 08:41

18. marca - Światowy Dzień Recyklingu

Recykling to proces odzysku, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach (Ustawa o odpadach Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.). Dzięki recyklingowi oszczędzamy energię, redukujemy emisję gazów cieplarnianych, chronimy przyrodę oraz surowce naturalne.

2024-03-18 12:32

Wiosenne porządki? Oddaj odpady na PSZOK

Zbliża się czas wiosennych porządków, co zwykle wiąże się z większą ilością zbieranych odpadów. Aby zadbać o nasze otoczenie i utrzymać je w czystości, zachęcamy wszystkich mieszkańców do odpowiedzialnego postępowania z odpadami. W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu oświadczenia o rodzaju i ilości dostarczanych odpadów.

2024-03-16 11:45

Dotacja z programu CZYSTE POWIETRZE

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw pragniemy poinformować, że w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, wprowadza się ograniczenia i zakaz w zakresie eksploatacji instalacji.

2024-01-29 15:17

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie