Aktualności

Zasady kontroli instalacji kominowych

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszańców miasta Chojnowa, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w porozumieniu z Urzędem Miasta Chojnów przekazuje informacje o zasadach kontroli instalacji kominowych oraz o zasadach ich przeprowadzania przez kominiarza. ChZGKiM informuję że kontrole instalacji kominowych prowadzone są przez okres całego roku i realizowane są zgodnie z harmonogramem i wynikającym z zawartej umowy o świadczeniu usług kominiarskich. Zakres usług kontrolnych obejmuje: 1. kontrolę palenisk opalanych paliwem stałym 2. kontrolę palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym, 3. kontrolę przewodów wentylacyjnych Podczas wizyty kontrolnej kominiarz na obowiązek: 1. Sprawdzić ilość i typ urządzeń o pieców grzewczych 2. Sprawdzić przy pomocy anemometru sprawność funkcjonowania instalacji wentylacyjnej w mieszkaniu, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń, w których znajdują się piece węglowe, kotły gazowe oraz inne źródła ciepła oraz w pomieszczeniach łazienkowych 3. W miarę dostępu sprawdzić drożność przewodu kominowego oraz dostęp do wyczystek w dolnej i szczytowej części przewodu kominowego 4. W przypadku stwierdzenia obecności sadzy w dolnej części komina oczyścić komin z zalegającej sadzy. Lokator obecny podczas wizyty kominiarza ma obowiązek podpisać protokół z kontroli w, a w przypadku braku wykonania którejś z czynności, powinien w protokole zaznaczyć swoje uwagi. Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia bądź niepoprawnego użytkowania pieców i przewodów kominowych lub używania pieców niedopuszczonych przez administratora, kominiarz ma obowiązek zablokowania pieca bądź przewodu kominowego oraz obowiązek zgłoszenia tego faktu do administratora lokalu lub budynku.

2022-10-31 13:26

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

2022-10-24 11:28

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Można składać wnioski o wypłatę "Dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła". Zgodnie z nową ustawą jednorazowy dodatek dostaną gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym i które jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

2022-09-22 12:40

„Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie”

Szanowni Państwo, informujemy, że Gmina Miejska Chojnów, jako jedna z czterech gmin w Polsce, została zakwalifikowana do realizacji projektu pn. „Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie”, realizowanego przez Fundację Instytut Spraw Publicznych i finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wsparcie w ramach Projektu obejmuje: - przeprowadzenie diagnozy systemu gospodarki odpadami Miasta Chojnowa, obejmującej w szczególności: analizę dokumentów, wywiady badawcze, obserwacje terenowe oraz wywiad grupowy z mieszkańcami, - spotkania robocze z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz innymi interesariuszami systemu gospodarki odpadami Miasta Chojnowa, - opracowanie przez ekspertów Projektu, przy udziale przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Strategii udoskonalenia systemu gospodarki odpadami miasta, - podjęcie działań mających na celu realizację założeń Strategii. W dniach 22.-23.08.2022 r. zostały przeprowadzone przez ekspertów Instytutu Spraw Publicznych badania w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Chojnowie, w tym: - analiza danych, - obserwacje terenowe, wizje lokalne altan śmietnikowych, kompostowników przydomowych, - wywiad grupowy z zarządcami nieruchomości oraz przedstawicielami wykonawcy usługi odbioru odpadów z terenu miasta, - wizyta w PSZOK, - wizyta w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej 1 w Legnicy.

2022-09-19 11:37

Informacja dot. możliwości wyłączenia z systemu gospodarowania odpadami

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zamierzają wystąpić z gminnego systemu odbierania odpadów, winni złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską Chojnów. Brak pisemnego oświadczenia złożonego w terminie do 31 lipca 2022 r. skutkować będzie pozostaniem w zorganizowanym przez Miasto systemie gospodarowania odpadami. [..]

2022-07-20 14:24

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie