login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Urząd Miejski - OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIINFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI W 2017 r.

  Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 -go dnia po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta Chojnowa w 2017 r. nie ulegały zmianie i wynoszą:

-  11,00 zł od jednej osoby, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

-  18,00 zł od jednej osoby jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

-  25,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności do 360 l z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

- 115,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 360 l do 1100 l z odpadami  komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

- 750,00 zł za jednorazowe opróżnienie kontenera KP-7 z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

  Poszczególni wytwórcy odpadów opłatę uiszczają bez wcześniejszego wezwania pisemnego, zgodnie ze złożoną deklaracją za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych ( w tym właściciele i najemcy lokali użytkowych ) - do zarządców nieruchomości w sposób przez nich ustalony.

2) najemcy  komunalnych  lokali  mieszkalnych  -  w  Chojnowskim  Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej.

3) właściciel nieruchomości jednorodzinnej, zarządca nieruchomości  wspólnotowej, spółdzielnie mieszkaniowe -  w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na indywidualne konto bankowe.

4)  przedsiębiorca działający na odrębnej nieruchomości  - w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na indywidualne konto bankowe.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązani złożyć: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych  powstających  na danej nieruchomości, wytwórca odpadów komunalnych jest obowiązany złożyć nową deklarację. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

     Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, których    pojemność należy dostosować do faktycznej ilości powstających na nieruchomości odpadów komunalnych i częstotliwości ich opróżniania , o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące miesięczne normy:

-  30 l – na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, przy czym na jeden  punkt powstawania odpadów musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 30 l – na osobę w budynkach mieszkalnych wielolokalowych,  przy czym na jeden  punkt powstawania odpadów musi przypadać co najmniej 120 l, 240 l, 360 l, 600 l lub 1100 l pojemności pojemnika, przy czym łączną pojemność pojemników należy dostosować do ilości lokali oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość;

- 3 l – na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu, przedszkola, żłobka, przy czym na jednostkę musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 20 l – na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego branży spożywczej i lokalu wielobranżowego , przy czym na lokal musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 10 l – na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego branży przemysłowej, przy czym na lokal musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 15 l – na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych, przy czym na każdy lokal musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 10 l – na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, obiektach użyteczności publicznej, przy czym na jeden  punkt powstawania odpadów  musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 15 l – na 1 łóżko w domach opieki, szpitalach, przy czym na jeden  punkt powstawania odpadów  musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 3 l – na 1 działkę w ogródkach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 0,5 l poza tym okresem, przy czym na jeden  ogród  musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika.

( Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXXII/160/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów)

 

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI      KOMUNALNYMI:

- NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – JEDNORODZINNE l WSPÓLNOTY                    MIESZKANIOWE (W TYM Z LOKALAMI UŻYTKOWYMI)

druk deklaracji do pobrania tutaj (376.51 kb)


- NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (STANOWIĄCE ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ)

druk deklaracji do pobrania tutaj (397.10 kb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie