login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Urząd Miejski - OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIINFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI W 2019 r.

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 -go dnia po miesiącu, którego opłata dotyczy.


Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą nr XVII/75/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. obowiązujące od 1 października 2019 r. stanowią wielkości j.n.:


Dla nieruchomości zamieszkałych:


 - 16,00 zł. osoba/miesiąc – odpady zbierane w sposób selektywny

 - 32,00 zł. osoba/miesiąc – odpady zbierane w sposób nieselektywny


Dla nieruchomości niezamieszkałych:


 - pojemnik o pojemności 120 l – 38,00 złotych


 - pojemnik o pojemności 240 l – 43,00 złotych


 - pojemnik o pojemności 360 l – 70,00 złotych


 - pojemnik o pojemności 600 l – 90,00 złotych


 - pojemnik o pojemności 1100 l – 135,00 złotych


 - pojemnik o pojemności 7000 l – 756,00 złotych


Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Miejskiego  w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (selektywny / nieselektywny) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Poszczególni wytwórcy odpadów opłatę uiszczają bez wcześniejszego wezwania pisemnego, zgodnie ze złożoną deklaracją za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych (w tym właściciele i najemcy lokali użytkowych) - do zarządców nieruchomości w sposób przez nich ustalony.

2) najemcy  komunalnych  lokali  mieszkalnych  -  w  Chojnowskim  Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej.

3) właściciel nieruchomości jednorodzinnej, zarządca nieruchomości  wspólnotowej, spółdzielnie mieszkaniowe -  w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na indywidualne konto bankowe.

4)  przedsiębiorca działający na odrębnej nieruchomości  - w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na indywidualne konto bankowe.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązani złożyć: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych  powstających  na danej nieruchomości, wytwórca odpadów komunalnych jest obowiązany złożyć nową deklarację. Deklarację składa się w terminiedo 10dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


     Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, których    pojemność należy dostosować do faktycznej ilości powstających na nieruchomości odpadów komunalnych i częstotliwości ich opróżniania , o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące miesięczne normy:

-  30 l – na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, przy czym na jeden  punkt powstawania odpadów musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 30 l – na osobę w budynkach mieszkalnych wielolokalowych,  przy czym na jeden  punkt powstawania odpadów musi przypadać co najmniej 120 l, 240 l, 360 l, 600 l lub 1100 l pojemności pojemnika, przy czym łączną pojemność pojemników należy dostosować do ilości lokali oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość;

- 3 l – na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu, przedszkola, żłobka, przy czym na jednostkę musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 20 l – na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego branży spożywczej i lokalu wielobranżowego , przy czym na lokal musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 10 l – na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego branży przemysłowej, przy czym na lokal musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 15 l – na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych, przy czym na każdy lokal musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 10 l – na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, obiektach użyteczności publicznej, przy czym na jeden  punkt powstawania odpadów  musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 15 l – na 1 łóżko w domach opieki, szpitalach, przy czym na jeden  punkt powstawania odpadów  musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika;

- 3 l – na 1 działkę w ogródkach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 0,5 l poza tym okresem, przy czym na jeden  ogród  musi przypadać co najmniej 120 l pojemności pojemnika.

(Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXXII/160/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów)

 

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

do pobrania tutaj


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie