Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia, po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Dla nieruchomości zamieszkałych (od 01.12.2022 r.):

- 31,00 zł. osoba/miesiąc

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy deklarują kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, podlegają zwolnieniu z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - aby uzyskać zwolnienie należy zaznaczyć właściwy kwadrat w części F3 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpisać wyliczoną kwotę zwolnienia w części H deklaracji (kwota zwolnienia x ilość mieszkańców).

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 62,00 zł miesięcznie od jednej osoby.

Dla nieruchomości niezamieszkałych (od 01.12.2022 r.):

- worek o pojemności 60 l - 9,10 złotych

- worek o pojemności 120 l - 18,19 złotych

- pojemnik o pojemności 120 l – 18,19 złotych

- pojemnik o pojemności 240 l – 36,38 złotych

- pojemnik o pojemności 360 l – 54,57 złotych

- pojemnik o pojemności 600 l – 90,95 złotych

- pojemnik o pojemności 1100 l – 166,74 złotych

- pojemnik o pojemności 7000 l – 1061,08 złotych

W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- worek o pojemności 60 l - 18,20 złotych

- worek o pojemności 120 l - 36,38 złotych

- pojemnik o pojemności 120 l – 36,38 złotych

- pojemnik o pojemności 240 l – 72,76 złotych

- pojemnik o pojemności 360 l – 109,14 złotych

- pojemnik o pojemności 600 l – 181,90 złotych

- pojemnik o pojemności 1100 l – 333,48 złotych

- pojemnik o pojemności 7000 l – 2122,16 złotych

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe są nieodpłatnie przyjmowane w PSZOK przy ul. Kraszewskiego 1 w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym).

Uchwała nr LXV/302/22 z dnia 27 października 2022 r. Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ponadto Urząd Miejski w Chojnowie przypomina o konieczności aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości w przypadkach wskazanych poniżej.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519):

• właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta, deklarację

o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

• w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,

• opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się

za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,

• w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawki określonej w uchwale nr LXV/302/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27.10.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Druki deklaracji dostępne są tutaj
 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie