Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Informacja o funkcjonowaniu PSZOK w okresie przedświątecznym

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1
w dniu 29.03.2024 r. (tj. Wielki Piątek) będzie czynny od godz. 12.00 do godz. 17.00,
w dniu 30.03.2024 r. (tj. Wielka Sobota) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
  

PSZOK znajduje się przy ulicy Kraszewskiego 1
 

Godziny Otwarcia PSZOK-u 

Środa 12:00 – 17:00

Piątek 12:00 – 17:00

Sobota 10:00 – 15:00


 

Regulamin PSZOK doprecyzowuje rodzaje i ilość odpadów, które mieszkańcy mogą przynieść i zostawić bezpłatnie bezpośrednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - regulamin do pobrania tutaj: (193.77 kb)
W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych z terenu miasta Chojnowa, w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu oświadczenia o rodzaju i ilości dostarczanych odpadów.

 

Zachęcamy mieszkańców Chojnowa do dbania o czystość naszego Miasta i segregowania odpadów.
 


 

        Rodzaje odpadów jakie przyjmuje PSZOK

 Każdy mieszkaniec miasta Chojnowa uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może w ramach tej opłaty dostarczyć do PSZOK bezpłatnie następujące odpady:
1) papier,w tym tektura,odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 
3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 
6) bioodpady; 
7) odpady niebezpieczne; 
8) przeterminowane leki i chemikalia; 
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 
10) zużyte baterie i akumulatory; 
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
12) meble i odpady wielkogabarytowe; 
13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
14) zużyte opony; 
15) tekstylia i ubrania.

Wszystkie wyżej wymienione odpady mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie do PSZOK-u, w każdej ilości, z wyjątkiem:
1) mebli i odpadów wielkogabarytowych - limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,
2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,
3) zużytych opon - limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym.

Warunkiem przyjęcia odpadów w PSZOK jest dostarczenie ich w postaci odpadów selektywnie zebranych. W PSZOK nie dokonuje się segregacji odpadów.

PSZOK nie przyjmuje:
1) Odpadów zawierających azbest,
2) Odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej lub z jej likwidacji,
3) Odpadów z nieruchomości położonych na terenie innej gminy.
4) Odpadów, których przyjęcie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
5) Zmieszanych odpadów komunalnych.

Mieszkaniec chcąc oddać odpady do PSZOK-u zobowiązany jest wraz z odpadami przekazać pracownikowi PSZOK-u "Oświadczenie o rodzaju i ilości przekazywanych odpadów do PSZOK" stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK - do pobrania TUTAJ (434.40 kb)

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z PSZOK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie  jest  Burmistrz Miasta Chojnowa. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl. Zamkowy 1

b) przez adres email: urzad.miejski@chojnow.eu

c) telefonicznie: 76 81 88 285

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Robert Stańczyk. Można  się z nim kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: Urząd Miejski w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl. Zamkowy 1 z dopiskiem „IOD"

b) przez adres e-mail: iod@chojnow.eu

c) telefonicznie: +48 791 650 517


 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Cele przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych) Gminy Chojnów, zadań zleconych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miejską Chojnowa.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne zobowiązujące Burmistrza Miasta Chojnowa do przetwarzania danych osobowych Klientów urzędu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych  podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,

c) podmioty realizujące zadania na zlecenie  Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr.14 poz.67)

 

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do przenoszenia swoich danych jednak tylko w sytuacjach  opisach w art. 20 pkt. 1 lit. a oraz lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO);

d) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

f)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak tylko w sytuacjach w których została ona przez Państwa wyrażona;

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.

 

7. INFORMACJA O WARUNKACH ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych.

Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

 

8. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Urząd Miejski w Chojnowie nie wykorzystuje mechanizmów związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa  dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Tel. 76 81 88 370 lub 371 w. 30 - Pani Róża Rzepakowska

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie