Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Wniosek o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

 

 Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

2.     Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) - art. 64.

 

Wymagane dokumenty:

1.     zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych*,

2.     zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne*,

3.     dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

4.     udokumentowanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi,

5.     udokumentowanie posiadania tytułu prawnego dysponowania nieruchomością, na której mają być garażowane, myte i dezynfekowane pojazdy asemizacyjne.

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosi 107 zł - zgodnie z pkt 42 części III ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

Opłatę uiszcza się w dniu złożenia wniosku.

 

*dokument należy opatrzyć klauzulą: "Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie