Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


 

 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
 

  

OpisPodstawa prawna: Art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1289 ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r.,  poz. 1257), ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r., poz. 1829 z późn. zm.).
Miejsce

Wydział Rozwoju Gospodarczego

pok. 13   II piętro

Informacja

Tel: (76) 506-54-79

fax: (76) 81-87-515

e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30- 15.30

wtorek w godz. 7.30 – 16.30

piątek w godz. 7.30 – 14.30

Wymagane dokumentyWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Załączniki- kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, 
- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów    komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - 50,00 zł. 

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto 
Bank Spółdzielczy w Chojnowie - nr konta -  32 8644 0000 0001 4906 2000 0260


 

Termin załatwienia sprawy7 dni.
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczyNie przysługuje.
Uwagi- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
- Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
Ochrona danych osobowychZgodnie z art. 24. Ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych:
- administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Chojnowie jest Burmistrz Miasta z siedziba przy Placu Zamkowym 1
- dane osobowe są zbierane w celu określonym przepisami.
- każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
- obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Gmina Miejska Chojnów - Rejestr do pobrania (228.64 kb)

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów - do pobrania (383.99 kb)

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów - do pobrania (459.30 kb) 

 
 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie