Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Chojnowie zwraca się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Miejskiego w Chojnowie do dnia 20 grudnia  2023 r.

 

Złożenie zgłoszenia wynika z konieczności zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa tj. nowelizacji ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519), która nałożyła od 01.01.2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • Na stronie internetowej : www.chojnow.eu w zakładce informacje – zgłoszenie do ewidencji zbiorników
  • W Urzędzie Miejskim w Chojnowie (pok. 13)

 

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia :

  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej : um.sekretariat@chojnow.eu
  • Osobiście do Urzędu Miejskiego w Chojnowie – sekretariat

 

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

 

Do pobrania:

Druk zgłoszenia (181.82 KB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie