PLANOWANE INWESTYCJE W MIEŚCIE NA 2023 ROK

 

Na grudniowej sesji radni miejscy przyjęli projekt budżetu na bieżący rok. Zakłada on wiele kolejnych inwestycji w mieście. Co planuje w tym roku samorząd?

 

Planowane wydatki majątkowe na 2023 przewidują realizację zadań inwestycyjnych m.in. z zakresu:

Dróg publicznych gminnych na łączną kwotę 3.799.100,00 zł, w tym na:

- Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego - 2.976.600,00 zł; (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 2.083.564,70 zł);

- Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej na kwotę 645.500,00 zł (inwestycja rozpoczęta w ubiegłym roku, zakończenie w roku bieżącym; wartość całego zadania 1.742.910,00 zł, dofinansowanie 1.423.828,32 zł);

- Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gen. St. Maczka w kwocie 67.000,00 zł;

- Przebudowa Placu Dworcowego - włącznie do istniejącej drogi - ul. Kościuszki w kwocie 110.000,00 zł;

 

Działalność usługowa - cmentarze- zaplanowano kwotę 170.000,00 zł na:

- Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w kwocie 120.000,00 zł;

- Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w kwocie 50.000,00 zł;

 

W zakresie oświaty na łączną kwotę 537.886,00 zł, w tym na:

- Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 - 500.000,00 zł; (zadanie objęte wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 490.000,00 zł oraz środki własne 10.000,00 zł)

- Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 37.886,00 zł;

 

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 176.000,00 zł

- Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży;

 

W zakresie polityki społecznej:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego - kwotę 50.000,00 zł;

 

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na łączną kwotę 13.926.022,00 zł, w tym na:

- Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej 1.337.625 zł (zadanie objęte promesą inwestycyjną dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.310.872 zł oraz środki własne w wys. 26.753 zł);

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II - 11.051.550,00 zł (zadanie objęte wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 10.400.000,00 zł oraz środki własne 651.550,00 zł);

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej - II etap (ul. Sikorskiego) w kwocie 228.500,00 zł;

- Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa w kwocie 50.000,00 zł;

- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej i Różanej - 66.100,00 zł;

- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodnej, ul. Radosnej, ul. Miłej - 195.700,00 zł;

- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej - 205.200,00 zł

- Rewitalizacja Parku Śródmiejskiego w Chojnowie - 418.972,00 zł; (w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich 266.172,00 zł)

 

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 165.000,00 zł

- Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego

 

W zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 95.300,00 zł, na:

- Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym na-leżącym do MOKSiR w kwocie 45.300,00 zł;

- Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską w kwocie 50.000,00 zł;

 

Ponadto zaplanowano rezerwę na zadania w ramach budżetu obywatelskiego 100.000 zł i rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

Miasto zaplanowało blisko 20 mln złotych na inwestycje, to 20% miejskiego budżetu.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie