Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

WIOSENNE PORZĄDKI – ODDAJ ODPADY NA PSZOK

Zbliża się czas wiosennych porządków, co zwykle wiąże się z większą ilością zbieranych odpadów. Aby zadbać o nasze otoczenie i utrzymać je w czystości, zachęcamy wszystkich mieszkańców do odpowiedzialnego postępowania z odpadami. 
 
Urząd Miejski w Chojnowie przypomina godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy  ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie: 
środa 12:00-17:00
piątek 12:00-17:00 
sobota 10:00-15:00 
 
W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu oświadczenia o rodzaju i ilości dostarczanych odpadów. 
 
Do PSZOK można przekazać następujące odpady:
1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; 
3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 
6) bioodpady; 
7) odpady niebezpieczne; 
8) przeterminowane leki i chemikalia; 
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 
10) zużyte baterie i akumulatory; 
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
12) meble i odpady wielkogabarytowe; 
13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
14) zużyte opony; 
15) tekstylia i ubrania. 
 
Wszystkie wyżej wymienione odpady mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie do PSZOK-u, w każdej ilości, z wyjątkiem:
1) mebli i odpadów wielkogabarytowych - limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,
2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - limit wynosi 500 kg na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,
3) zużytych opon - limit wynosi 4 sztuki na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym. 
 
PSZOK nie przyjmuje:
1) Odpadów zawierających azbest,
2) Odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej lub z jej likwidacji,
3) Odpadów z nieruchomości położonych na terenie innej gminy.
4) Odpadów, których przyjęcie byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
5) Zmieszanych odpadów komunalnych.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie