TARCZA - ANTYKRYZYSOWA


Tarcza Antykryzysowa to w ostatnim czasie  temat frapujący przedsiębiorców i wszystkich tych, których dotykają poważne skutki finansowe, w związku z obostrzeniami i zamrożeniem gospodarki. Rząd polski wystosował szereg możliwości dla wszystkich prowadzących firmy i własne działalności gospodarcze.

Głównymi rozwiązaniami podpisanej przez prezydenta 31 marca 2020 roku Tarczy Antykryzysowej są: zwolnienie z płatności składek ZUS przez okres 3 miesięcy, świadczenia postojowe dla przedsiębiorców i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych czy zawieszenie poboru zaliczek na podatki oraz przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych.

Pakiet tarczy antykryzysowej wprowadza możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z pożyczek z PUP dla mikroprzedsiębiorców. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką można się ubiegać, to 5000 zł. Po spełnieniu określonych warunków przedsiębiorca może ubiegać się o umorzenie zaciągniętej pożyczki.

Walka z kryzysem wywołanym koronawirusem opiera się na pięciu filarach, są nimi: ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorców, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego, inwestycje publiczne. Głównym celem tarczy jest ustabilizowanie gospodarki oraz tzw. impuls inwestycyjny.  Ministerstwo oszacowało, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld złotych – to blisko 10% PKB. Kwota ta została podzielona na:


- Gotówkowy komponent rządowy o wartości ok. 67 mld (2,9% PKB). Składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych.

- Płynnościowy komponent rządowy o wartości ok. 75,5 mld zł (3,3% PKB). Składają się na niego: wakacje kredytowe i odroczone daniny, a także finansowanie płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głównie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).

- Pakiet płynnościowy NBP o wartości ok. 70 mld zł, który zapewni niezbędną płynność i warunki kredytowe.

Ustawy rządowe automatycznie zostały przetransportowane na grunty lokalnych samorządów. Powiat Legnicki prowadzi nabór wniosków obejmujących różne formy wsparcia skierowanych do przedsiębiorców, są to:

- pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.


Pracodawcy mogą korzystać również z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje świadczenia i ulgi, jak: 

- Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych


Urząd Miejski w Chojnowie konsekwencje walki z pandemią wspiera również na polach możliwości ustępstw finansowych, a są to:

- możliwość odroczenia terminu płatności podatków i opłat lokalnych,

- rozłożenie zaległych płatności na raty,

- umorzenie odsetek od zadłużenia, w szczególnych przypadkach również umorzenie zaległości podatkowej,

- przesunięcie terminów płatności podatku od środków transportowych, a w szczególnych przypadkach również umorzenie zaległości podatkowej oraz ulgi w czynszu za wynajem lokali należących do miasta ( nie dotyczy opłat za media).

Przedsiębiorcy w każdym przypadku mogą się zwrócić z odpowiednim wnioskiem. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany. Możliwość udzielania ulg w spłacie należności podatkowych, nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.


Wszystkie wnioski CEIDG-1 dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej można składać w skrzynce podawczej zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, która zgodnie z procedurami opróżniana jest od poniedziałku do czwartku o godz. 15.15, w piątki o godz. 14.15. Informujemy również o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (online) z użyciem bankowości internetowej, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii.

Tarcza ANTYKRYSOWA – pomocne strony internetowe:


https://komunikaty.chojnow.eu/?strona=200

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

https://powiat-legnicki.eu/

https://legnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 (szerokość: 750 / wysokość: 421)

 

 

 (szerokość: 750 / wysokość: 316)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie