Nowe stawki za odpady


Od 1 września 2020 roku w Chojnowie będą obowiązywać nowe stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Samorządy w całym kraju zostały zobligowane do wprowadzenia zmian w tym zakresie i dostosowania się do rządowych przepisów. Zmiana przepisów a dokładniej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach egzekwuje, aby w takiej wysokości pobierać opłaty za odpady komunalne, jakie są ich faktyczne koszty. Oznacza to, że samo bilansujące się zadanie własne gminy nie może być w żadnym stopniu finansowane przez dany magistrat. Przepisy bowiem nie dopuszczają takiej możliwości, aby gmina dopłacała do wywozu odpadów.


Od początku tego roku gminy w całym kraju mierzą się z wyższymi kosztami odbiorów śmieci, ponieważ każdą frakcję tj. metale, tworzywa sztuczne, papier, szkło, bio i zmieszane można odebrać jedynie osobno, a narzucona segregacja odpadów wynosi 5 frakcji, a nie jak dotychczas 3. Co za tym zwiększa się transport, który zapewniają operatorzy wybrani w przetargach. Rosnące ceny energii, paliwa oraz płacy minimalnej w latach 2016-2019, a także wzrost opłat na składowisku odpadów są także sumą tegorocznej nowej stawki opłat za odpady.


W Polsce opłaty za odpady średnio wynoszą od 25 zł do 35 zł za osobę. Od 1 września w Chojnowie będzie obowiązywać stawka 28 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka wynosić będzie 56 zł na miesiąc od jednej osoby — informuje Uchwała Nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.


Korzystając z możliwości przewidzianej przez ustawodawcę, miasto Chojnów wprowadziło zwolnienie z części opłaty podstawowej dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują odpady w kwocie - 2 zł od osoby.


Obecnie w  Chojnowie liczba osób zameldowanych wynosi 12 803, natomiast liczba mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9 876.W czerwcu został ogłoszony przetarg pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Chojnowie". Została zgłoszona jedna oferta opiewająca na kwotę ponad 4 mln zł. Oferta ta skutkowałaby naliczeniem opłat aż do 37 zł na osobę, dlatego nie została wybrana. Aktualnie ogłoszony został drugi przetarg. Otwarcie ofert odbędzie się 10 sierpnia 2020 roku.Uchwała Nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020.

(216.22 kb)


(szerokość: 750 / wysokość: 532)(szerokość: 750 / wysokość: 544)


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie