naglowek-odpady (szerokość: 750 / wysokość: 100)


Z dniem 1 lipca 2013 weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza zmiany dotyczące organizacji gospodarki odpadami i ich selektywnej zbiórki.
Poniżej przedstawiamy schemat segregacji odpadów.


schemat-odpady (szerokość: 750 / wysokość: 523)

Wszystkie inne odpady nie ujęte w schemacie należy wrzucać do odpadów zmieszanych.


 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na właściciela nieruchomości (zgodnie z art. 2 ust. 1 w/w ustawy przez właścicieli rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

W roku 2017 opłata nie ulega zmianie i dla mieszkańców wynosi:

-  11 zł. od osoby, jeżeli odpady są segregowane,

-  18 zł. od osoby, jeżeli odpady nie są segregowane.

Segregowanie odpadów polega na wydzieleniu z odpadów szkła, plastiku, papieru, odzieży oraz odpadów niebezpiecznych i wrzuceniu ich do odpowiednich pojemników rozmieszczonych na terenie miasta.

 

Od 18.07.2016 do 17.07.2018 odpady z Chojnowa odbiera firma A.S.A. z Zabrza - wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

 

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

- NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE – JEDNORODZINNE l WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
  (W TYM Z LOKALAMI UŻYTKOWYMI) - druk deklaracji do pobrania tutaj (376.51 kb)


- NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (STANOWIĄCE ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ)

  - druk deklaracji do pobrania tutaj (397.10 kb)

 

W razie pytań, prosimy dzwonić pod numer:

76 81 86 681 (Urząd Miejski – Wydział Rozwoju Gospodarczego)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie